HP Z210 user manual download (Page 61 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 70
10
Instalacja nap
ę
du optycznego
Ten rozdzia
ł
zawiera informacje dotycz
ą
ce instalacji dysku optycznego (ODD) w stacji roboczej.
Instalacja dysku optycznego w stacji roboczej HP
Z210 CMT
W tej sekcji opisano instalacj
ę
nap
ę
du optycznego w stacji roboczej HP Z210 CMT w konfiguracjach
typu minitower i desktop.
Instalacja nap
ę
du optycznego (konfiguracja mini-wie
ż
y)
1.
Aby przygotowa
ć
stacj
ę
robocz
ą
do instalacji podzespo
ł
u, wykonaj procedury opisane w
temacie
Przygotowanie do instalacji podzespo
ł
ów
na stronie
34
.
2.
W razie potrzeby wyjmij wype
ł
nienie izoluj
ą
ce z wn
ę
ki nap
ę
du optycznego.
3.
Umie
ść
cztery czarne
ś
ruby M3 w nap
ę
dzie. Dodatkowe
ś
ruby M3 znajduj
ą
si
ę
po bokach wn
ę
k
nap
ę
dów.
Rysunek 10-1
Instalowanie wkr
ę
tów prowadz
ą
cych
PLWW
Instalacja dysku optycznego w stacji roboczej HP Z210 CMT
53
Sample