HP Z210 user manual download (Page 60 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 70
4.
Umie
ść
wkr
ę
ty prowadz
ą
ce nap
ę
du w szczelinach w kszta
ł
cie litery J. Nast
ę
pnie wsu
ń
nap
ę
d w
kierunku przedniej cz
ęś
ci komputera a
ż
do jego zablokowania na miejscu.
WSKAZÓWKA:
Umie
ść
nap
ę
d wzd
ł
u
ż
jednej ze stron obudowy, aby wyrówna
ć
ś
ruby
prowadnicy z gniazdami.
Rysunek 9-11
Monta
ż
nap
ę
du w obudowie (widoczny czytnik kart)
5.
Pod
łą
cz kable nap
ę
du:
a.
Instaluj
ą
c drugi dysk twardy, nale
ż
y pod
łą
czy
ć
kabel zasilaj
ą
cy i kabel transferu danych do
z
łą
czy z ty
ł
u nap
ę
du, a drugi koniec kabla transferu danych do kolejnego dost
ę
pnego
(niezaj
ę
tego) z
łą
cza SATA znajduj
ą
cego si
ę
na p
ł
ycie g
ł
ównej, zgodnie z kolejno
ś
ci
ą
oznacze
ń
z
łą
czy. Informacje na temat identyfikacji portów dysku twardego mo
ż
na znale
źć
na etykiecie serwisowej stacji roboczej, znajduj
ą
cej si
ę
na bocznym panelu dost
ę
pu.
b.
Je
ż
eli instalujesz czytnik kart, pod
łą
cz go za pomoc
ą
kabla USB do z
łą
cza USB na p
ł
ycie
g
ł
ównej oznaczonego jako MEDIA. Je
ż
eli czytnik kart pami
ę
ci zawiera port 1394, to
pod
łą
cz kabel 1394 do karty PCI 1394.
6.
W
ł
ó
ż
nap
ę
d optyczny. (Zobacz sekcj
ę
Instalacja dysku optycznego w stacji roboczej HP Z210
SFF
na stronie
56
).
7.
Zdejmij panel przedni.
8.
Za
ł
ó
ż
panel dost
ę
pu komputera.
9.
Ponownie zamontuj wszystkie podzespo
ł
y wymontowane w ramach przygotowa
ń
do instalacji
podzespo
ł
u.
52
Rozdzia
ł
9
Instalacja dysków twardych
PLWW
Sample