HP Z210 user manual download (Page 6 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 70
Instalowanie i aktualizowanie sterowników urz
ą
dze
ń
..................................................
27
Przesy
ł
anie plików i ustawie
ń
do stacji roboczej z zainstalowanym systemem Windows . 28
Instalacja systemu Red Hat Enterprise Linux
...............................................................................
28
Weryfikowanie zgodno
ś
ci sprz
ę
towej
.......................................................................
28
Instalacja RHEL z no
ś
ników optycznych
.....................................................................
28
Instalowanie za pomoc
ą
dysku CD ze sterownikami HP
...............................................
28
Instalacja pulpitu Novell SLED
..................................................................................................
29
Konfiguracja SLED na wst
ę
pnie zainstalowanych systemach
.........................................
29
Instalacja SLED z no
ś
ników optycznych
.....................................................................
29
Instalowanie za pomoc
ą
dysku CD ze sterownikami HP
...............................................
29
Aktualizacja stacji roboczej
....................................................................................................
30
Aktualizacja stacji roboczej po pierwszym uruchomieniu
.............................................
30
Aktualizowanie systemu BIOS
...................................................................................
30
Okre
ś
lanie bie
żą
cej wersji systemu BIOS
....................................................
30
Uaktualnianie systemu BIOS
......................................................................
30
Aktualizowanie sterowników urz
ą
dze
ń
......................................................................
31
5
Przywracanie systemu operacyjnego
..............................................................................
32
Metoda przywracania
............................................................................................................
32
Zamawianie oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych
..................................................
32
Przywracanie systemu Windows 7
...........................................................................................
32
Zamawianie no
ś
nika z programem HP Recovery Manager
..........................................
33
Przywracanie systemu operacyjnego
.........................................................................
33
Przywracanie systemu Novell SLED
..........................................................................................
33
Tworzenie no
ś
nika umo
ż
liwiaj
ą
cego przywrócenie systemu
.........................................
33
6
Przygotowanie do instalacji podzespo
ł
ów
......................................................................
34
Przygotowanie do demonta
ż
u i instalacji
..................................................................................
34
Przygotowanie stacji roboczej do instalacji podzespo
ł
u
.............................................................
34
7
Instalowanie pami
ę
ci
......................................................................................................
38
Obs
ł
ugiwane konfiguracje pami
ę
ci
..........................................................................................
38
Instalowanie modu
ł
u DIMM
.....................................................................................................
39
8
Instalacja urz
ą
dze
ń
PCI/PCIe
..........................................................................................
41
Identyfikacja gniazda karty rozszerze
ń
.....................................................................................
41
Ograniczenia zasilania dla kart graficznych
.............................................................................
42
Instalowanie karty rozszerze
ń
..................................................................................................
42
9
Instalacja dysków twardych
...........................................................................................
44
Konfiguracja dysku twardego
..................................................................................................
44
Instalacja dysku twardego
.......................................................................................................
45
vi
PLWW
Sample