HP Z210 user manual download (Page 59 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 70
7.
Wyrównaj wkr
ę
ty prowadz
ą
ce ze szczelinami w klatce nap
ę
du, wci
ś
nij dysk twardy do wn
ę
ki, a
nast
ę
pnie przesu
ń
go do ty
ł
u, a
ż
zablokuje si
ę
na miejscu.
Rysunek 9-10
Instalacja dysku twardego (widoczna szyna)
8.
Obró
ć
klatk
ę
nap
ę
dów i zasilacz w dó
ł
, do zwyk
ł
ego po
ł
o
ż
enia.
9.
Ponownie zamontuj wszystkie podzespo
ł
y wymontowane w ramach przygotowa
ń
do instalacji
podzespo
ł
u.
Instalacja dodatkowych dysków twardych lub czytnika kart w
modelu Z210 SFF
Mo
ż
na zainstalowa
ć
dysk twardy 8,89 cm (3,5 cala) pod nap
ę
dem optycznym 13,3 cm (5,25 cala).
W tym miejscu mo
ż
na równie
ż
zamontowa
ć
czytnik kart. Je
ś
li zainstalowano w tym miejscu dysk
optyczny, przed zamontowaniem dysku twardego nale
ż
y go wyj
ąć
.
Aby zainstalowa
ć
dysk twardy lub czytnik kart:
1.
Aby przygotowa
ć
stacj
ę
robocz
ą
do instalacji podzespo
ł
u, wykonaj procedury opisane w
temacie
Przygotowanie do instalacji podzespo
ł
ów
na stronie
34
.
2.
Zdejmij pokryw
ę
przedni
ą
.
3.
Wyjmij czytnik dysków optycznych, je
ś
li zosta
ł
zamontowany. (Zobacz sekcj
ę
Instalacja dysku
optycznego w stacji roboczej HP Z210 SFF
na stronie
56
).
PLWW
Instalacja dysku twardego
51
Sample