HP Z210 user manual download (Page 58 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 70
6.
Aby zainstalowa
ć
nowy dysk twardy, srebrne i niebieskie izolowane monta
ż
owe wkr
ę
ty
prowadz
ą
ce nale
ż
y przenie
ść
ze starego do nowego dysku twardego.
Rysunek 9-8
Instalacja wkr
ę
tów prowadz
ą
cych dysku twardego
We wn
ę
ce nap
ę
du g
ł
ównego mo
ż
na równie
ż
zainstalowa
ć
dysk SFF 6,4 cm (2,5 cala):
a.
Przenie
ś
srebrne i niebieskie
ś
ruby prowadnicy ze starego dysku do szyny nowego dysku.
b.
U
ż
yj czarnych
ś
rub M3 z przedniej cz
ęś
ci obudowy do monta
ż
u nap
ę
du SFF na szynie (2).
Rysunek 9-9
Monta
ż
nap
ę
du w szynie
50
Rozdzia
ł
9
Instalacja dysków twardych
PLWW
Sample