HP Z210 user manual download (Page 57 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 70
4.
Od
łą
cz kabel zasilaj
ą
cy (1) i kabel danych (2) z dysku twardego.
Rysunek 9-6
Od
łą
czanie kabla zasilaj
ą
cego i kabla danych z g
ł
ównego dysku twardego
5.
Naci
ś
nij zielony zatrzask obok dysku twardego (1). Trzymaj
ą
c zatrzask mocuj
ą
cy naci
ś
ni
ę
ty,
przesu
ń
nap
ę
d do przodu, a
ż
do napotkania oporu, a nast
ę
pnie podnie
ś
go do góry i wyjmij z
wn
ę
ki (2).
Rysunek 9-7
Wyjmowanie g
ł
ównego dysku twardego
PLWW
Instalacja dysku twardego
49
Sample