HP Z210 user manual download (Page 55 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 70
4.
Doci
ś
nij dysk twardy w wybranej wn
ę
ce, dopóki nie zadzia
ł
a zatrzask (1), tak jak na poni
ż
szym
rysunku.
Rysunek 9-3
Instalacja dysku twardego
5.
Pod
łą
cz kabel zasilaj
ą
cy (2) i kabel danych (3).
OSTRO
Ż
NIE:
Aby nie zniszczy
ć
kabla danych podczas zdejmowania panelu dost
ę
pu,
skorzystaj z kabli dostarczonych przez HP, ze z
łą
czami poprowadzonymi pod k
ą
tem prostym.
UWAGA:
Najpierw pod
łą
cz kable do nap
ę
dów o najni
ż
szych numerach. Informacje na temat
identyfikacji portów dysku twardego mo
ż
na znale
źć
na etykiecie serwisowej stacji roboczej,
znajduj
ą
cej si
ę
na bocznym panelu dost
ę
pu.
UWAGA:
Niebieskie porty SATA (oznaczone jako 0 i 1) obs
ł
uguj
ą
standard SATA 3 (6 Gb/
sek.).
6.
Ponownie zamontuj wszystkie podzespo
ł
y wymontowane w ramach przygotowa
ń
do instalacji
podzespo
ł
u.
Instalacja dysku twardego w stacji roboczej HP Z210 SFF
Aby zainstalowa
ć
dysk twardy:
1.
Aby przygotowa
ć
stacj
ę
robocz
ą
do instalacji podzespo
ł
u, wykonaj procedury opisane w
temacie
Przygotowanie do instalacji podzespo
ł
ów
na stronie
34
.
PLWW
Instalacja dysku twardego
47
Sample