HP Z210 user manual download (Page 52 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 70
9
Instalacja dysków twardych
Ten rozdzia
ł
zawiera informacje dotycz
ą
ce instalacji dysku twardego (HDD) w stacji roboczej.
Konfiguracja dysku twardego
Tabela zawiera informacje dotycz
ą
ce instalacji dysku twardego.
Z210 CMT
Z210 SFF
Wn
ę
ki dysków twardych zaprojektowano tak, by u
ł
atwi
ć
instalacj
ę
. Stacja robocza zawiera wst
ę
pnie pod
łą
czone kable
danych odpowiadaj
ą
ce dostarczonej konfiguracji fabrycznej.
Stacja robocza jest zazwyczaj dostarczana z dyskiem twardym, mo
ż
na jednak pod
łą
czy
ć
dodatkowe dyski, aby zwi
ę
kszy
ć
pojemno
ść
danych:
Przejrzyj oznaczenia na bocznym panelu komputera, aby okre
ś
lic po
ł
o
ż
enie portów SATA 3 (6 Gb/sek.) i SATA 2 (3
Gb/sek.).
Dodatkowe dyski twarde nale
ż
y instalowa
ć
w okre
ś
lonej kolejno
ś
ci uzale
ż
nionej od typu stacji roboczej.
Po zainstalowaniu dyskom twardym s
ą
przydzielane oznaczenia literowe. Oznaczenie C:\ s
ł
u
ż
y zazwyczaj do
okre
ś
lania dysku rozruchowego. Oznaczenia literowe s
ą
przydzielane przy u
ż
yciu narz
ę
dzia Computer Setup (F10).
Po zainstalowaniu dodatkowych dysków twardych mo
ż
na zmieni
ć
sekwencj
ę
rozruchu stacji roboczej tak, aby by
ł
a
uruchamiana z jednego z dodatkowych dysków. Sekwencj
ę
rozruchu mo
ż
na okre
ś
li
ć
przy u
ż
yciu narz
ę
dzia Computer
Setup (F10).
Zainstalowanie dodatkowych dysków twardych zapewnia miejsce do przechowywania dodatkowych programów, plików
danych i kopii zapasowych.
Informacje dotycz
ą
ce dost
ę
pnej liczby dodatkowych twardych dysków, kolejno
ś
ci instalacji dysków i procedur dotycz
ą
cych
sekwencji rozruchu mo
ż
na znale
źć
w publikacji
Maintenance and Service Guide
(Instrukcja obs
ł
ugi serwisowej i
konserwacji) pod adresem
support/workstation_manuals
.
44
Rozdzia
ł
9
Instalacja dysków twardych
PLWW
Sample