HP Z210 user manual download (Page 51 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 70
2.
Ustaw wyci
ę
cie w karcie w jednej linii z wypustk
ą
gniazda i dok
ł
adnie osad
ź
kart
ę
w gnie
ź
dzie,
zgodnie z nast
ę
puj
ą
c
ą
ilustracj
ą
(1).
Rysunek 8-1
Instalowanie karty rozszerze
ń
(na ilustracji wida
ć
model Z210 CMT)
3.
Zamknij d
ź
wigni
ę
mocuj
ą
c
ą
przez obrócenie jej ku do
ł
owi (2) zgodnie z powy
ż
sz
ą
ilustracj
ą
.
UWAGA:
W przypadku modelu Z210 SSF zamknij zacisk mocuj
ą
cy, aby upewni
ć
si
ę
,
ż
e
wszystkie karty s
ą
prawid
ł
owo doci
ś
ni
ę
te.
Rysunek 8-2
Zamykanie zacisku mocuj
ą
cego (Z210 SFF)
4.
Pod
łą
cz do karty wszystkie niezb
ę
dne przewody zasilaj
ą
ce i interfejsu (zgodnie z instrukcjami
do
łą
czonymi do karty rozszerze
ń
).
5.
Ponownie zamontuj wszystkie elementy, które zosta
ł
y zdemontowane w celu przygotowania
instalacji podzespo
ł
ów.
PLWW
Instalowanie karty rozszerze
ń
43
Sample