HP Z210 user manual download (Page 49 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 70
8
Instalacja urz
ą
dze
ń
PCI/PCIe
Niniejszy rozdzia
ł
zawiera opis instalacji karty PCI lub PCIe w stacji roboczej. Aby zwi
ę
kszy
ć
wydajno
ść
i funkcjonalno
ść
systemu, w gniazdach kart rozszerze
ń
stacji roboczej mo
ż
na zainstalowa
ć
urz
ą
dzenia PCI/PCIe, na przyk
ł
ad karty graficzne lub karty d
ź
wi
ę
kowe.
Identyfikacja gniazda karty rozszerze
ń
W poni
ż
szej tabeli opisano gniazda kart rozszerze
ń
w stacjach roboczych HP serii Z210.
Z210 CMT
Z210 SFF
Opis gniazd
Zasilanie
gniazda
Opis gniazd
Zasilanie
gniazda
1–PCIe2 - x8(4)
25 W
1–PCI 32b/33Mhz
25 W
2–PCIe2 - x16
75 W
2–PCIe2 - x16
45 W
3–PCIe2 - x1
10 W
3–PCIe2 - x16(4)
25 W
4–PCIe2 - x16(4)
25 W
4–PCIe2 - x1
10 W
5–PCIe2 - x1
10 W
6–PCI 32b/33Mhz
25 W
7–PCI 32b/33Mhz
25 W
UWAGA:
Oznaczenia x1, x4, x8 i x16 opisuj
ą
fizyczn
ą
d
ł
ugo
ść
gniazda. Liczba w nawiasach
okre
ś
la liczb
ę
ś
cie
ż
ek elektrycznych PCI-E, doprowadzonych do gniazda rozszerze
ń
. Na przyk
ł
ad
x8(4) oznacza,
ż
e gniazdo rozszerze
ń
ma fizyczn
ą
d
ł
ugo
ść
x16 i osiem pod
łą
czonych
ś
cie
ż
ek PCI-E.
PLWW
Identyfikacja gniazda karty rozszerze
ń
41
Sample