HP Z210 user manual download (Page 48 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 70
3.
Ustaw wyci
ę
cie na module DIMM w jednej linii z wypustk
ą
gniazda DIMM i dok
ł
adnie osad
ź
modu
ł
DIMM w gnie
ź
dzie (1) zgodnie z nast
ę
puj
ą
c
ą
ilustracj
ą
.
OSTRO
Ż
NIE:
Modu
ł
y DIMM i ich gniazda s
ą
wyposa
ż
one w oznaczenia zapewniaj
ą
ce
prawid
ł
ow
ą
instalacj
ę
. Aby zapobiec uszkodzeniu gniazda lub modu
ł
u DIMM, podczas instalacji
nale
ż
y dopilnowa
ć
w
ł
a
ś
ciwego wyrównania tych oznacze
ń
.
Rysunek 7-2
Instalacja modu
ł
u DIMM w gnie
ź
dzie
4.
Zamknij d
ź
wignie gniazda (2).
5.
Ponownie zamontuj wszystkie podzespo
ł
y wymontowane w ramach przygotowa
ń
do instalacji
podzespo
ł
u.
40
Rozdzia
ł
7
Instalowanie pami
ę
ci
PLWW
Sample