HP Z210 user manual download (Page 47 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 70
Instalowanie modu
ł
u DIMM
Aby zainstalowa
ć
modu
ł
DIMM:
1.
Aby przygotowa
ć
stacj
ę
robocz
ą
do instalacji podzespo
ł
u, wykonaj procedury opisane w
temacie
Przygotowanie do instalacji podzespo
ł
ów
na stronie
34
.
2.
Ostro
ż
nie roz
ł
ó
ż
d
ź
wignie mocuj
ą
ce gniazda DIMM, zgodnie z poni
ż
sz
ą
ilustracj
ą
.
Rysunek 7-1
Otwieranie d
ź
wigni gniazda modu
ł
u DIMM
PLWW
Instalowanie modu
ł
u DIMM
39
Sample