HP Z210 user manual download (Page 42 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 70
6
Przygotowanie do instalacji
podzespo
ł
ów
Aby u
ł
atwi
ć
instalacj
ę
podzespo
ł
ów, mo
ż
na odpowiednio przygotowa
ć
stacj
ę
robocz
ą
. Ten rozdzia
ł
opisuje jak przygotowa
ć
stacj
ę
robocz
ą
do instalacji podzespo
ł
ów.
Przygotowanie do demonta
ż
u i instalacji
Przy u
ż
yciu tabeli mo
ż
na okre
ś
li
ć
kolejno
ść
czynno
ś
ci demonta
ż
u stacji roboczej przed rozpocz
ę
ciem
instalacji podzespo
ł
ów. (Podzespo
ł
y stacji roboczej mog
ą
si
ę
ż
ni
ć
od wymienionych w tabeli.)
Tabela 6-1
Instalacja podzespo
ł
ów stacji roboczej
Aby
zainstalowa
ć
...
Usu
ń
...
Nast
ę
pnie usu
ń
...
Nast
ę
pnie...
Nast
ę
pnie...
Pami
ęć
Blokady obudowy
*
Boczny panel
dost
ę
pu
Kart
ę
rozszerze
ń
(PCI/PCIe)
Blokady obudowy
Boczny panel
dost
ę
pu
Dysk twardy
Blokady obudowy
Boczny panel
dost
ę
pu
Obró
ć
pionowo
przedni
ą
ram
ę
nap
ę
dów (Z210 SFF)
Obró
ć
zasilacz
pionowo (Z210 SFF)
Nap
ę
d optyczny
Blokady obudowy
Boczny panel
dost
ę
pu
Zdejmij pokryw
ę
przedni
ą
*
Informacje na temat rozmieszczenia i obs
ł
ugi blokad obudowy stacji roboczej mo
ż
na znale
źć
w publikacji
Maintenance
and Service Guide
(Instrukcja obs
ł
ugi serwisowej i konserwacji).
Przygotowanie stacji roboczej do instalacji
podzespo
ł
u
Aby przygotowa
ć
stacj
ę
robocz
ą
:
UWAGA:
Na stacji roboczej znajduj
ą
si
ę
zielone plastikowe punkty dotykowe wskazuj
ą
ce miejsca
wymagaj
ą
ce naci
ś
ni
ę
cia przycisku lub przesuni
ę
cia d
ź
wigni. Zielone punkty dotykowe na niektórych
podzespo
ł
ach oznaczaj
ą
mo
ż
liwo
ść
wymontowania ich bez u
ż
ycia narz
ę
dzi.
1.
Od
łą
cz zasilanie systemu.
2.
Odblokuj boczny panel dost
ę
pu lub zdejmij wszelkie blokady obudowy.
3.
Zdejmij boczny panel dost
ę
pu, jak przedstawiono na ilustracjach.
34
Rozdzia
ł
6
Przygotowanie do instalacji podzespo
ł
ów
PLWW
Sample