HP Z210 user manual download (Page 40 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 70
5
Przywracanie systemu
operacyjnego
W tym rozdziale zamieszczono informacje o sposobie przywracania systemu operacyjnego z rodziny
Windows lub Linux do stanu sprzed awarii. Rozdzia
ł
jest podzielony na nast
ę
puj
ą
ce tematy:
Tematy
Metoda przywracania
na stronie
32
Zamawianie oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych
na stronie
32
Przywracanie systemu Windows 7
na stronie
32
Przywracanie systemu Novell SLED
na stronie
33
Metoda przywracania
System operacyjny Windows 7 mo
ż
na zainstalowa
ć
ponownie, korzystaj
ą
c z programu HP Recovery
Manager.
Program HP Recovery Manager ponownie instaluje Windows i sterowniki urz
ą
dze
ń
(je
ś
li zosta
ł
y
do
łą
czone do systemu), dzi
ę
ki czemu system wraca do stanu zbli
ż
onego do fabrycznego. Dane z
dysku twardego nie s
ą
odzyskiwane, poniewa
ż
w ramach procesu nie s
ą
tworzone ich kopie
zapasowe. U
ż
ycie opisywanego oprogramowania czasami uniemo
ż
liwia przywrócenie cz
ęś
ci
aplikacji. W takim przypadku aplikacje te nale
ż
y zainstalowa
ć
z odpowiedniego dysku CD.
OSTRO
Ż
NIE:
Ta metoda przywraca system operacyjny, ale nie dane. Aby zapobiec utracie
danych, nale
ż
y regularnie wykonywa
ć
kopie zapasowe.
Zamawianie oprogramowania do tworzenia kopii
zapasowych
Mo
ż
na zamówi
ć
zestaw dysków przywracania w firmie HP po skontaktowaniu si
ę
centrum obs
ł
ugi
technicznej. Aby uzyska
ć
numer telefonu Centrum obs
ł
ugi klienta w danym kraju/regionie, odwied
ź
witryn
ę
support/contactHP
. Popro
ś
o zestaw do przywracania systemu Windows
7 (32- lub 64-bitowego).
Przywracanie systemu Windows 7
W tym podrozdziale zamieszczono instrukcj
ę
przywracania systemu Windows 7.
32
Rozdzia
ł
5
Przywracanie systemu operacyjnego
PLWW
Sample