HP Z210 user manual download (Page 39 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 70
4.
Je
ś
li wersja systemu BIOS w witrynie sieci Web jest identyczna z wersj
ą
posiadanego komputera,
nie s
ą
wymagane dalsze czynno
ś
ci.
5.
Je
ś
li wersja systemu BIOS w witrynie sieci Web jest wersj
ą
nowsz
ą
od zainstalowanej na
komputerze, pobierz odpowiedni
ą
wersj
ę
dla swojej stacji roboczej. Post
ę
puj zgodnie z
instrukcjami w notach wydawniczych, aby przeprowadzi
ć
instalacj
ę
.
Aktualizowanie sterowników urz
ą
dze
ń
W razie instalacji urz
ą
dzenia peryferyjnego (np. drukarki, adaptera monitora lub karty sieciowej)
nale
ż
y sprawdzi
ć
, czy na komputerze zainstalowano najnowsze wersje sterowników urz
ą
dze
ń
. Je
ś
li
urz
ą
dzenie zosta
ł
o zakupione za po
ś
rednictwem firmy HP, nale
ż
y odwiedzi
ć
witryn
ę
sieci Web firmy
HP w celu pobrania najnowszych wersji sterowników urz
ą
dzenia. Sterowniki zosta
ł
y przetestowane
pod k
ą
tem zgodno
ś
ci mi
ę
dzy urz
ą
dzeniem a stacj
ą
robocz
ą
HP.
Je
ś
li urz
ą
dzenie nie zosta
ł
o zakupione od firmy HP, nale
ż
y sprawdzi
ć
w witrynie sieci Web firmy HP,
czy urz
ą
dzenie i jego sterowniki zosta
ł
y sprawdzone pod k
ą
tem zgodno
ś
ci ze stacj
ą
robocz
ą
HP. Je
ś
li
witryna nie zawiera dost
ę
pnych sterowników, nale
ż
y odwiedzi
ć
witryn
ę
sieci Web producenta
urz
ą
dzenia w celu pobrania najnowszych wersji sterowników.
Aby zaktualizowa
ć
sterowniki urz
ą
dzenia:
1.
Odwied
ź
witryn
ę
sieci Web
go/workstationsupport
.
2.
W obszarze Tasks (Zadania) z lewej kolumny menu wybierz pozycj
ę
Download Drivers and
Software
(Pobierz sterowniki i oprogramowanie).
3.
Post
ę
puj zgodnie z instrukcjami, aby znale
źć
najnowsze wersje sterowników dost
ę
pne dla stacji
roboczej.
W przypadku braku potrzebnego sterownika odwied
ź
witryn
ę
sieci Web producenta urz
ą
dzenia
peryferyjnego.
PLWW
Aktualizacja stacji roboczej
31
Sample