HP Z210 user manual download (Page 38 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 70
Aktualizacja stacji roboczej
Firma HP nieustannie pracuje nad udoskonaleniem oferowanych stacji roboczych. Aby posiadana
stacja robocza wykorzystywa
ł
a najnowsze rozszerzenia, firma HP zaleca regularne instalowanie
najnowszych wersji systemu BIOS, sterowników i aktualizacji oprogramowania.
Aktualizacja stacji roboczej po pierwszym uruchomieniu
Po pomy
ś
lnym pierwszym uruchomieniu stacji roboczej nale
ż
y post
ę
powa
ć
z poni
ż
szymi
wskazówkami, aby zagwarantowa
ć
,
ż
e u
ż
ywane wersje systemu BIOS, sterowników i aktualizacji
oprogramowania s
ą
wersjami najnowszymi:
Sprawd
ź
, czy na stacji roboczej jest zainstalowana najnowsza wersja systemu BIOS. Sprawd
ź
instrukcje tutaj
Aktualizowanie systemu BIOS
na stronie
30
.
Sprawd
ź
, czy dysponujesz najnowszymi sterownikami. Sprawd
ź
instrukcje tutaj
Aktualizowanie
sterowników urz
ą
dze
ń
na stronie
31
.
Zapoznaj si
ę
z dost
ę
pnymi zasobami firmy HP.
Rozwa
ż
subskrypcj
ę
alertów zwi
ą
zanych ze sterownikami, której mo
ż
na dokona
ć
pod adresem
go/subscriberschoice
.
Aktualizowanie systemu BIOS
Aby zapewni
ć
optymaln
ą
prac
ę
stacji roboczej, sprawd
ź
zainstalowan
ą
wersj
ę
systemu BIOS i
uaktualnij j
ą
w razie potrzeby.
Okre
ś
lanie bie
żą
cej wersji systemu BIOS
Aby sprawdzi
ć
bie
żą
c
ą
wersj
ę
systemu BIOS stacji roboczej podczas uruchamiania komputera:
1.
Poczekaj na wy
ś
wietlenie monitu F10=setup w prawym dolnym rogu ekranu.
2.
Naci
ś
nij klawisz
F10
, aby przej
ść
do narz
ę
dzia konfiguracji F10.
Narz
ę
dzie konfiguracyjne, dost
ę
pne pod klawiszem F10, wy
ś
wietla wersj
ę
systemu BIOS w
cz
ęś
ci
File (Plik) > System Information
(Informacje o systemie).
3.
Zanotuj wersj
ę
systemu BIOS stacji roboczej, aby j
ą
porówna
ć
z wersjami systemu BIOS
widocznymi w witrynie sieci Web firmy HP.
Uaktualnianie systemu BIOS
Aby znale
źć
i pobra
ć
najnowsz
ą
dost
ę
pn
ą
wersj
ę
systemu BIOS z najnowszymi ulepszeniami:
1.
Odwied
ź
witryn
ę
sieci Web
go/workstationsupport
.
2.
W obszarze Tasks (Zadania) z lewej kolumny menu wybierz pozycj
ę
Download Drivers and
Software
(Pobierz sterowniki i oprogramowanie).
3.
Post
ę
puj zgodnie z instrukcjami, aby znale
źć
najnowsz
ą
wersj
ę
systemu BIOS dost
ę
pn
ą
dla stacji
roboczej.
30
Rozdzia
ł
4
Instalacja systemu operacyjnego
PLWW
Sample