HP Z210 user manual download (Page 37 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 70
for Linux
(Stacje robocze HP z systemem Linux) pod adresem
support/
workstation_manuals
.
Instalacja pulpitu Novell SLED
Firma HP oferuje zestaw instalatora HP dla systemu Linux (HPIKL), u
ł
atwiaj
ą
cy klientom firmy HP,
korzystaj
ą
cym z systemu Linux, dostosowanie wygl
ą
du u
ż
ywanego systemu. Instalator HPIKL zawiera
p
ł
yt
ę
ze sterownikami HP i sterownikami urz
ą
dze
ń
, pozwalaj
ą
c
ą
skonfigurowa
ć
system operacyjny
SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED). Zestaw instalacyjny HP dla systemu Linux mo
ż
na pobra
ć
pod
adresem
support/workstation_swdrivers
.
Konfiguracja SLED na wst
ę
pnie zainstalowanych systemach
Aby zainstalowa
ć
pulpit SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) na komputerze z wst
ę
pnie
zainstalowanym systemem operacyjnym:
1.
Uruchom stacj
ę
robocz
ą
.
2.
Otwórz okno ustawie
ń
instalacji i wpisz has
ł
o, dane sieci, karty graficznej, czas, ustawienia
klawiatury oraz konfiguracj
ę
Novell Customer Center Configuration dla u
ż
ywanej stacji roboczej.
UWAGA:
Po pierwszym uruchomieniu systemu w oknie ustawie
ń
instalacji na ekranie Novell
Customer Center Configuration mo
ż
esz aktywowa
ć
subskrypcj
ę
Novell. Pe
ł
na dokumentacja
Novell Customer Center jest dost
ę
pna pod adresem
documentation/
ncc/
.
Instalacja SLED z no
ś
ników optycznych
Aby zainstalowa
ć
system SLED, prosz
ę
post
ę
powa
ć
zgodnie z poni
ż
sz
ą
procedur
ą
rozruchow
ą
:
1.
Prosz
ę
w
ł
o
ż
y
ć
p
ł
yt
ę
ze sterownikami SLED do nap
ę
du DVD, uruchomi
ć
komputer ponownie i
wcisn
ąć
klawisz <<emphasis>>F9 w ci
ą
gu 3 sekund od uruchomienia, aby pojawi
ł
o si
ę
menu
rozruchu. Je
ś
li ta operacja si
ę
nie powiedzie, prosz
ę
szybko wcisn
ąć
kombinacj
ę
<<emphasis>>Ctrl-Alt-Del, aby ponownie uruchomi
ć
komputer i powtórzy
ć
prób
ę
.
2.
Z wy
ś
wietlonej listy, pod
starszymi
ź
ród
ł
ami rozruchu
, prosz
ę
wybra
ć
nap
ę
d dysków
optycznych, który zawiera no
ś
nik instalacyjny dla systemu SLED.
UWAGA:
Prosz
ę
si
ę
upewni
ć
,
ż
e wybrano <<emphasis>>starsze
ź
ród
ł
a rozruchu podczas
wyszukiwania nap
ę
du optycznego. Prosz
ę
nie wybiera
ć
<<emphasis>>
ź
róde
ł
rozruchu UEFI. W
przeciwnym wypadku instalacja systemu operacyjnego mo
ż
e zako
ń
czy
ć
si
ę
niepowodzeniem.
3.
Prosze wcisn
ąć
klawisz <<emphasis>>Enter, aby kontynuowa
ć
rozruch i instalacj
ę
systemu
operacyjnego.
Instalowanie za pomoc
ą
dysku CD ze sterownikami HP
Aby zainstalowa
ć
p
ł
yt
ę
CD ze sterownikiem HP, patrz temat „Installing with the HP Installer Kit for
Linux” („Instalacja z zestawem instalatora HP dla systemu Linux” w podr
ę
czniku
HP Workstations
for Linux
(Stacje robocze HP z systemem Linux) pod adresem
support/
workstation_manuals
.
PLWW
Instalacja pulpitu Novell SLED
29
Sample