HP Z210 user manual download (Page 36 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 70
Przesy
ł
anie plików i ustawie
ń
do stacji roboczej z zainstalowanym
systemem Windows
Systemy operacyjne Microsoft Windows zawieraj
ą
narz
ę
dzia migracji danych, u
ł
atwiaj
ą
ce wybieranie
i przesy
ł
anie plików/danych pomi
ę
dzy komputerami z ró
ż
nymi wersjami tych systemów.
Instrukcje dotycz
ą
ce u
ż
ywania tych narz
ę
dzi mo
ż
na znale
źć
w dokumentach dost
ę
pnych pod adresem
.
Instalacja systemu Red Hat Enterprise Linux
Firma HP oferuje zestaw instalatora HP dla systemu Linux (HPIKL) stanowi
ą
cy uzupe
ł
nienie zestawów
pude
ł
kowych systemu Red Hat oraz u
ł
atwiaj
ą
ce klientom firmy HP korzystaj
ą
cym z systemu Linux
dostosowanie wygl
ą
du u
ż
ywanego systemu. Zestaw HPIKL zawiera dysk CD ze sterownikami HP oraz
sterowniki urz
ą
dze
ń
niezb
ę
dne do konfiguracji systemu operacyjnego Red Hat Enterprise Linux (RHEL).
Dyski CD zestawu HPIKL mo
ż
na obecnie pobra
ć
z witryny
support/
workstation_swdrivers
.
Aby u
ż
y
ć
sterowników w zestawie instalatora HP dla systemu Linux innego ni
ż
RHEL, nale
ż
y manualnie
wyekstrahowa
ć
sterowniki z p
ł
yty CD ze sterownikiem HP i zainstalowa
ć
je. Firma HP nie testuje
instalacji tych sterowników dla innych wersji systemu Linux ani nie oferuje pomocy technicznej HP w
tym zakresie.
Weryfikowanie zgodno
ś
ci sprz
ę
towej
Aby sprawdzi
ć
, jakie wersje systemu Linux zosta
ł
y zakwalifikowane pod k
ą
tem dzia
ł
ania na stacjach
roboczych HP, nale
ż
y odwiedzi
ć
witryn
ę
internetow
ą
pod tym adresem
support/
linux_hardware_matrix
.
Instalacja RHEL z no
ś
ników optycznych
Podczas instalowania sterowników RHEL na danym komputerze, nale
ż
y post
ę
powa
ć
zgodnie z
nast
ę
puj
ą
c
ą
procedur
ą
:
1.
Prosz
ę
w
ł
o
ż
y
ć
p
ł
yt
ę
ze sterownikami RHEL do nap
ę
du DVD, uruchomi
ć
komputer ponownie i
wcisn
ąć
klawisz
F9
w ci
ą
gu 3 sekund od uruchomienia, aby pojawi
ł
o si
ę
menu rozruchu. Je
ś
li ta
operacja si
ę
nie powiedzie, prosz
ę
szybko wcisn
ąć
kombinacj
ę
Ctrl-Alt-Del
, aby ponownie
uruchomi
ć
komputer i powtórzy
ć
prób
ę
.
2.
Z wy
ś
wietlonej listy, pod
starszymi
ź
ród
ł
ami rozruchu
, prosz
ę
wybra
ć
nap
ę
d dysków
optycznych, który zawiera no
ś
nik instalacyjny ze sterownikami RHEL.
UWAGA:
Prosz
ę
si
ę
upewni
ć
,
ż
e wybrano
starsze
ź
ród
ł
a rozruchu
podczas
wyszukiwania nap
ę
du optycznego. Prosz
ę
nie wybiera
ć
ź
róde
ł
rozruchu UEFI
. W
przeciwnym wypadku instalacja systemu operacyjnego mo
ż
e zako
ń
czy
ć
si
ę
niepowodzeniem.
3.
Prosze wcisn
ąć
klawisz
Enter
, aby kontynuowa
ć
rozruch i instalacj
ę
systemu operacyjnego.
Instalowanie za pomoc
ą
dysku CD ze sterownikami HP
Aby zainstalowa
ć
p
ł
yt
ę
CD ze sterownikiem HP, patrz temat „Installing with the HP Installer Kit for
Linux” („Instalacja z zestawem instalatora HP dla systemu Linux” w podr
ę
czniku
HP Workstations
28
Rozdzia
ł
4
Instalacja systemu operacyjnego
PLWW
Sample