HP Z210 user manual download (Page 33 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 70
U
ż
ywanie narz
ę
dzia konfiguracji na karcie graficznej innego
producenta
Karty graficznej innych producentów mog
ą
zawiera
ć
narz
ę
dzie konfiguracji monitora. Po
zainstalowaniu karty nast
ę
puje integracja narz
ę
dzia z systemem Windows. Narz
ę
dzie mo
ż
na wybra
ć
i u
ż
y
ć
do skonfigurowania wielu monitorów pod
łą
czonych do stacji roboczej.
Instrukcje dotycz
ą
ce u
ż
ywania narz
ę
dzia konfiguracji monitora mo
ż
na znale
źć
w dokumentacji karty
graficznej.
UWAGA:
Niektóre narz
ę
dzia konfiguracyjne innych firm wymagaj
ą
, aby przed ich u
ż
yciem
w
łą
czy
ć
monitory w systemie Windows. Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w dokumentacji u
ż
ywanej
karty graficznej.
UWAGA:
Narz
ę
dzia konfiguracji monitorów s
ą
równie
ż
cz
ę
sto dost
ę
pne w witrynie internetowej
pomocy technicznej firmy HP.
Instrukcje dotycz
ą
ce konfigurowania monitorów pod
łą
czonych do stacji roboczej przy u
ż
yciu systemu
operacyjnego Linux mo
ż
na znale
źć
w
podr
ę
czniku u
ż
ytkownika systemu Linux
.
Dostosowywanie wy
ś
wietlacza monitora (funkcja dost
ę
pna tylko
w systemach operacyjnych firmy Microsoft)
Mo
ż
na r
ę
cznie wybra
ć
lub zmieni
ć
model monitora, cz
ę
stotliwo
ść
od
ś
wie
ż
ania, rozdzielczo
ść
ekranu,
ustawienia kolorów, rozmiar czcionek oraz ustawienia zarz
ą
dzania energi
ą
.
Aby zmieni
ć
ustawienia wy
ś
wietlania, kliknij prawym klawiszem myszy na pulpicie, wybierz opcj
ę
Rozdzielczo
ść
ekranu
(systemy Microsoft® Windows® 7 Professional/Ultimate).
Wi
ę
cej informacji na temat dostosowywania wy
ś
wietlacza mo
ż
na znale
źć
w nast
ę
puj
ą
cych zasobach:
dokumentacja online dostarczona wraz z narz
ę
dziem karty graficznej;
dokumentacja do
łą
czona do monitora.
U
ł
atwienia dla niepe
ł
nosprawnych
Firma HP jest zaanga
ż
owana w opracowywanie produktów, us
ł
ug i informacji
ł
atwo dost
ę
pnych dla
wszystkich klientów, równie
ż
klientów niepe
ł
nosprawnych lub do
ś
wiadczaj
ą
cych utrudnie
ń
zwi
ą
zanych z wiekiem. Produkty HP z zainstalowanym systemem Microsoft® Windows
zaprojektowano z my
ś
l
ą
o osobach niepe
ł
nosprawnych. Ka
ż
dy z nich zosta
ł
sprawdzony pod k
ą
tem
wiod
ą
cych w bran
ż
y produktów technologii oferuj
ą
cej u
ł
atwienia dla osób niepe
ł
nosprawnych.
Wi
ę
cej informacji znajduje si
ę
pod adresem
accessibility
.
Zabezpieczenia
Niektóre stacje robocze HP s
ą
wyposa
ż
one w blokad
ę
bocznego panelu dost
ę
pu. Kluczyk do tej
blokady jest dostarczany zamocowany do tylnego panelu obudowy stacji roboczej.
Stacja robocza jest wyposa
ż
ona w szereg zabezpiecze
ń
zmniejszaj
ą
cych ryzyko kradzie
ż
y oraz
ostrzegaj
ą
cych o próbach manipulacji. Informacje na temat dodatkowych zabezpiecze
ń
sprz
ę
towych i
programistycznych dost
ę
pnych dla systemu mo
ż
na znale
źć
w publikacji
Maintenance and Service
Guide
(Instrukcja obs
ł
ugi serwisowej i konserwacji).
PLWW
U
ł
atwienia dla niepe
ł
nosprawnych
25
Sample