HP Z210 user manual download (Page 32 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 70
Pod
łą
czanie monitorów
UWAGA:
Karty graficzne w komputerach firmy HP mog
ą
zazwyczaj obs
ł
ugiwa
ć
co najmniej dwa
monitory, tak jak to przedstawiono w tej cz
ęś
ci. Niektóre z tych kart obs
ł
uguj
ą
wi
ę
cej monitorów.
Szczegó
ł
owe informacje mo
ż
na znale
źć
w dokumentacji karty graficznej.
1.
Pod
łą
cz adaptery przewodów monitora (1) (w razie potrzeby) do stacji roboczej, a nast
ę
pnie
pod
łą
cz w
ł
a
ś
ciwe przewody monitora (2) do adapterów, jak przedstawiono na ilustracji.
Rysunek 3-8
Pod
łą
cz przewody do stacji roboczej.
2.
Pod
łą
cz pozosta
ł
e ko
ń
cówki przewodów karty graficznej do monitorów, jak przedstawiono na
ilustracji.
Rysunek 3-9
Pod
łą
czanie przewodów do monitorów
3.
Pod
łą
cz ko
ń
cówk
ę
przewodu zasilaj
ą
cego monitora do monitora, a drug
ą
ko
ń
cówk
ę
do
uziemionego gniazda elektrycznego.
Konfigurowanie monitorów przy u
ż
yciu systemów operacyjnych
firmy Microsoft®
Szczegó
ł
owe informacje dotycz
ą
ce procedury konfiguracji monitorów mo
ż
na znale
źć
w plikach
pomocy systemu Microsoft lub w witrynie internetowej firmy Microsoft.
24
Rozdzia
ł
3
Instalacja stacji roboczej
PLWW
Sample