HP Z210 user manual download (Page 31 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 70
Identyfikowanie wymaga
ń
dotycz
ą
cych pod
ą
czania monitora
Poni
ż
ej przedstawiono ró
ż
ne scenariusze pod
łą
czania monitorów. (Wi
ę
cej informacji na temat
ż
nych kart graficznych mo
ż
na znale
źć
w rozdziale
Dopasowywanie kart graficznych do z
łą
czy
monitora
na stronie
22
):
Karta graficzna z wyj
ś
ciem DisplayPort
— je
ś
li stacja robocza jest wyposa
ż
ona w kart
ę
graficzn
ą
z czterema z
łą
czami wyj
ś
ciowymi DisplayPort, monitor mo
ż
na pod
łą
czy
ć
do
dowolnego z nich. Je
ż
eli to konieczne, zastosuj odpowiedni
ą
przej
ś
ciówk
ę
.
Karta graficzna z wyj
ś
ciem DVI
— je
ś
li stacja robocza jest wyposa
ż
ona w kart
ę
graficzn
ą
PCI-E z dwoma z
łą
czami wyj
ś
ciowymi DVI, monitor mo
ż
na pod
łą
czy
ć
do dowolnego z
łą
cza.
Je
ż
eli to konieczne, zastosuj odpowiedni
ą
przej
ś
ciówk
ę
.
UWAGA:
Niektóre komputery HP maj
ą
tylko jeden port DVI. Tym niemniej, zawsze jest
dost
ę
pne drugie wyj
ś
cie (DisplayPort lub VGA). Pami
ę
taj te
ż
,
ż
e wiele kart ma wi
ę
cej ni
ż
dwa
wyj
ś
cia monitora, ale jednocze
ś
nie mo
ż
na korzysta
ć
tylko z dwóch z nich. Skorzystaj
z dokumentacji karty lub wyszukaj informacje o karcie zgodnie z procedur
ą
Wyszukiwanie
obs
ł
ugiwanych kart graficznych
na stronie
22
.
UWAGA:
Port nr 1 w systemie z dwoma z
łą
czami DVI to wy
ś
wietlacz g
ł
ówny, na którym
pojawia si
ę
ekran systemu BIOS po uruchomieniu komputera. Zazwyczaj jest to gniazdo
po
ł
o
ż
one ni
ż
ej. (Mo
ż
na to zmieni
ć
w ustawieniach systemu BIOS)
Karta graficzna z wyj
ś
ciem DMS-59
— je
ś
li stacja robocza jest wyposa
ż
ona w kart
ę
graficzn
ą
PCI-E ze z
łą
czem DMS-59, monitory nale
ż
y pod
łą
czy
ć
przy u
ż
yciu odpowiedniej
przej
ś
ciówki.
Dost
ę
pne s
ą
przej
ś
ciówki s
ł
u
żą
ce do pod
łą
czania dwóch monitorów z wej
ś
ciem DVI, VGA lub
DisplayPort do wyj
ś
cia DMS-59.
PLWW
Dodawanie monitorów
23
Sample