HP Z210 user manual download (Page 30 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 70
Wyszukiwanie obs
ł
ugiwanych kart graficznych
Aby uzyska
ć
wi
ę
cej informacji na temat kart graficznych obs
ł
ugiwanych w posiadanym komputerze:
1.
Przejd
ź
do witryny:
go/quickspecs
2.
W panelu nawigacyjnym po lewej stronie pod opcj
ą
Quickspecs
, wybierz swój region (np.
Ca
ł
y
ś
wiat
).
3.
Po wczytaniu strony kliknij
stacje robocze
, znajduj
ą
ce si
ę
w panelu nawigacyjnym po lewej
stronie. Zostanie wy
ś
wietlona strona ogólnych informacji o komputerach HP.
4.
Wybierz swój model, np.
HP Z210
, a nast
ę
pnie format (HTML lub PDF).
5.
W otwartym dokumencie kliknij odno
ś
nik
Dane techniczne — karta graficzna
. Zostan
ą
wy
ś
wietlone rozszerzone informacje techniczne o kartach graficznych, obs
ł
ugiwanych w tym
komputerze.
Dopasowywanie kart graficznych do z
łą
czy monitora
W tabeli przedstawiono ró
ż
ne scenariusze instalacji monitora.
Z
łą
cze interfejsu karty graficznej
Z
łą
cze monitorowe
VGA
DVI
D
ISPLAY
P
ORT
(DP)
D
ISPLAY
P
ORT
Adapter DisplayPort
do VGA
(nie wchodzi w sk
ł
ad
zestawu)
Adapter DP do DVI
Adapter
niewymagany
DVI
Adapter DVI do VGA
Adapter niewymagany
N/D
VGA (
Z
LEWEJ
STRONY
)/DVI
Adapter
niewymagany
Adapter niewymagany
N/D
DMS-59
*
DMS-59 do VGA
(nie wchodzi w sk
ł
ad
zestawu)
DMS-59 do DVI
DMS-59 dla
z
łą
cza
DisplayPort
*
Ten interfejs to dwuwyj
ś
ciowa karta graficzna, obs
ł
uguj
ą
ca dwa monitory VGA, DVI lub DisplayPort.
UWAGA:
Je
ś
li nie zaznaczono inaczej, do kart graficznych HP s
ą
do
łą
czone adaptery do
przewodów monitorów.
UWAGA:
Karty graficzne VGA maj
ą
najni
ż
sz
ą
wydajno
ść
, a karty DisplayPort — najwy
ż
sz
ą
.
22
Rozdzia
ł
3
Instalacja stacji roboczej
PLWW
Sample