HP Z210 user manual download (Page 3 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 70
O podr
ę
czniku
Niniejsza instrukcja zawiera informacje na temat konfiguracji i rozwi
ą
zywania problemów
dotycz
ą
cych stacji roboczych HP Z210. Omówiono nast
ę
puj
ą
ce tematy:
Tematy podr
ę
cznika
Lokalizowanie zasobów HP
na stronie
1
Podzespo
ł
y stacji roboczej
na stronie
8
Instalacja stacji roboczej
na stronie
15
Instalacja systemu operacyjnego
na stronie
27
Przywracanie systemu operacyjnego
na stronie
32
Przygotowanie do instalacji podzespo
ł
ów
na stronie
34
Instalowanie pami
ę
ci
na stronie
38
Instalacja urz
ą
dze
ń
PCI/PCIe
na stronie
41
Instalacja dysków twardych
na stronie
44
Instalacja nap
ę
du optycznego
na stronie
53
WSKAZÓWKA:
Je
ś
li potrzebnych informacji nie uda si
ę
znale
źć
w niniejszej instrukcji, nale
ż
y si
ę
zapozna
ć
z instrukcj
ą
odno
ś
nie
Konserwacji technicznej i serwisowania
(Maintenance and
Service Guide), dost
ę
pnej pod adresem
support/workstation_manuals/
.
Dodatkowe informacje o stacji roboczej znajduj
ą
si
ę
na stronie
go/workstations
.
PLWW
iii
Sample