HP Z210 user manual download (Page 29 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 70
UWAGA:
Komputery HP z serii Z nie obs
ł
uguj
ą
wszystkich kart graficznych. Przed
zakupem upewnij si
ę
,
ż
e nowa karta graficzna jest obs
ł
ugiwana. Aby dowiedzie
ć
si
ę
, jak
uzyska
ć
list
ę
obs
ł
ugiwanych kart graficznych i inne informacje, zapoznaj si
ę
z rozdzia
ł
em
Wyszukiwanie obs
ł
ugiwanych kart graficznych
na stronie
22
.
Maksymalna liczba monitorów obs
ł
ugiwanych przez kart
ę
zale
ż
y od typu karty.
Wi
ę
kszo
ść
kart posiada gniazda dla dwóch monitorów, niektóre z nich nawet dla
trzech lub czterech.
UWAGA:
Wiele kart ma wi
ę
cej ni
ż
dwa wyj
ś
cia monitora, ale jednocze
ś
nie mo
ż
na
korzysta
ć
tylko z dwóch z nich. Skorzystaj z dokumentacji karty lub wyszukaj
informacje o karcie zgodnie z procedur
ą
Wyszukiwanie obs
ł
ugiwanych kart
graficznych
na stronie
22
.
UWAGA:
Niektóre karty graficzne mog
ą
obs
ł
ugiwa
ć
kilka monitorów przez
zwielokrotnienie sygna
ł
u monitora na kilka wyj
ść
. Mo
ż
e to powodowa
ć
zmniejszenie
wydajno
ś
ci grafiki. Skorzystaj z dokumentacji karty lub wyszukaj informacje o karcie
zgodnie z procedur
ą
Wyszukiwanie obs
ł
ugiwanych kart graficznych
na stronie
22
.
Upewnij si
ę
,
ż
e sygna
ł
wyj
ś
ciowy karty jest odpowiedni dla wej
ś
cia monitorów. (Patrz
Identyfikowanie wymaga
ń
dotycz
ą
cych pod
ą
czania monitora
na stronie
23
).
Modele komputerów serii Z maj
ą
osobne ograniczenia wymiarów fizycznych,
pr
ę
dko
ś
ci danych i mocy dost
ę
pnej dla dodatkowych kart graficznych. Poza tym,
zazwyczaj praktyczny limit liczby kart graficznych w komputerze to dwie sztuki.
Zapoznaj si
ę
z rozdzia
ł
em
Identyfikacja gniazda karty rozszerze
ń
na stronie
41
aby
upewni
ć
si
ę
,
ż
e nowa karta graficzna b
ę
dzie dzia
ł
a
ć
w posiadanym komputerze.
3.
Je
ż
eli nale
ż
y doda
ć
now
ą
kart
ę
lub nowe karty graficzne:
a.
Ustal, która z kart graficznych obs
ł
ugiwanych w komputerze HP b
ę
dzie najlepsza do
potrzeb, je
ś
li chodzi o liczb
ę
monitorów, zgodno
ść
z monitorami które maj
ą
by
ć
wykorzystywane i wydajno
ść
. Wi
ę
cej informacji o obs
ł
ugiwanych kartach graficznych
mo
ż
na znale
źć
w rozdziale
Wyszukiwanie obs
ł
ugiwanych kart graficznych
na stronie
22
.
b.
Sprawd
ź
, czy posiadasz w
ł
a
ś
ciwy sterowniki do karty graficznej.
c.
Zainstaluj pierwsz
ą
kart
ę
graficzn
ą
, post
ę
puj
ą
c zgodnie z instrukcjami w tym podr
ę
czniku.
(Patrz
Instalacja urz
ą
dze
ń
PCI/PCIe
na stronie
41
).
d.
Skonfiguruj monitor w systemie Windows (patrz
Konfigurowanie monitorów przy u
ż
yciu
systemów operacyjnych firmy Microsoft®
na stronie
24
) lub korzystaj
ą
c z innego
narz
ę
dzia konfiguracyjnego (patrz
U
ż
ywanie narz
ę
dzia konfiguracji na karcie graficznej
innego producenta
na stronie
25
).
WSKAZÓWKA:
Aby upro
ś
ci
ć
rozwi
ą
zywanie mo
ż
liwych problemów, nale
ż
y pod
łą
cza
ć
monitory pojedynczo, tzn. najpierw w
łą
czy
ć
pierwszy monitor i przed pod
łą
czeniem
nast
ę
pnego upewni
ć
si
ę
,
ż
e karta, po
łą
czenia i monitor dzia
ł
aj
ą
prawid
ł
owo.
PLWW
Dodawanie monitorów
21
Sample