HP Z210 user manual download (Page 28 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 70
monitorach jednocze
ś
nie. Nale
ż
y zajrze
ć
do instrukcji
Konserwacji technicznej i serwisowania
(Maintenance and Service Guide), dost
ę
pnej na stronie
support/
workstation_manuals/
. Dodatkowe informacje o stacji roboczej znajduj
ą
si
ę
pod adresem
go/workstations
.
UWAGA:
Je
ś
li w komputerze zamontowano kart
ę
graficzn
ą
PCI-E lub PCI, karta Intel HD Graphics
b
ę
dzie wy
łą
czona.
Stacja robocza HP Z210 CMT posiada z
łą
cza na tylnym panelu w standardzie DisplayPort i DVI-I.
(Patrz
Podzespo
ł
y tylnego panelu stacji roboczej HP Z210 CMT
na stronie
10
).
Stacja robocza HP Z210 SFF posiada z
łą
cza na tylnym panelu w standardzie DisplayPort i VGA.
(Zobacz sekcj
ę
Podzespo
ł
y tylnego panelu stacji roboczej HP Z210 SFF
na stronie
14
).
Planowanie dodatkowych monitorów
Wszystkie karty graficzne dostarczane z komputerami HP serii Z obs
ł
uguj
ą
jednocze
ś
nie dwa monitory
(patrz
Pod
łą
czanie monitorów
na stronie
24
). Dost
ę
pne s
ą
te
ż
karty obs
ł
uguj
ą
ce wi
ę
cej ni
ż
dwa
monitory. Przebieg procesu dodawania monitorów zale
ż
y od u
ż
ywanej karty graficznej i typu oraz
liczby dodawanych monitorów.
Przy planowaniu pod
łą
czenia dodatkowych monitorów wykorzystaj nast
ę
puj
ą
cy proces:
1.
Ustal potrzeby w zakresie monitorów:
Okre
ś
l, ile monitorów b
ę
dzie potrzebnych.
Okre
ś
l
żą
dany sposób prezentacji graficznej.
Zwró
ć
uwag
ę
na typ z
łą
cza, zastosowanego w ka
ż
dym z monitorów. Firma HP dostarcza
karty graficzne z interfejsem DisplayPort (DP) i DVI, mo
ż
na jednak korzysta
ć
z adapterów
i kart wyprodukowanych przez inne firmy, aby pod
łą
czy
ć
inne typy interfejsów, jak DVI-I lub
VGA.
WSKAZÓWKA:
Niektóre adaptery do sprz
ę
tu starszego typu mog
ą
by
ć
dro
ż
sze od
innych. Warto porówna
ć
koszty nabycia adapterów z kosztami zaopatrzenia si
ę
w nowszy
monitor, który nie potrzebuje adapterów.
2.
Ustal, czy s
ą
potrzebne dodatkowe karty graficzne:
Zapoznaj si
ę
z dokumentacj
ą
karty graficznej aby okre
ś
li
ć
, ile monitorów mo
ż
na do niej
pod
łą
czy
ć
.
Mo
ż
e okaza
ć
si
ę
konieczne zakupienie adapterów, aby dopasowa
ć
wyj
ś
cie karty do
z
łą
cza monitora. (Patrz
Dopasowywanie kart graficznych do z
łą
czy monitora
na stronie
22
).
UWAGA:
Monitory o rozdzielczo
ś
ci ponad 1920 x 1200 pikseli przy 60 Hz wymagaj
ą
karty graficznej z wyj
ś
ciem Dual Link DVI lub DisplayPort. Aby uzyska
ć
rozdzielczo
ść
w
ł
asn
ą
w standardzie DVI, nale
ż
y korzysta
ć
z kabli DL-DVI, a nie ze standardowych kabli DVI-I lub
DVI-D.
Je
ż
eli to konieczne, zaplanuj zakup nowej karty graficznej, aby móc pod
łą
czy
ć
dodatkowe
monitory.
20
Rozdzia
ł
3
Instalacja stacji roboczej
PLWW
Sample