HP Z210 user manual download (Page 27 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 70
6.
Si
ę
gaj
ą
c od ty
ł
u przedniej pokrywy,
ś
ci
ś
nij zatrzaski mocuj
ą
ce logo HP (1) i wyci
ś
nij logo na
zewn
ą
trz (2), zgodnie z nast
ę
puj
ą
cym rysunkiem.
Rysunek 3-6
Obracanie logo firmy HP
Obró
ć
logo firmy HP o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a
nast
ę
pnie zwolnij je i ponownie wci
ś
nij je na miejsce w pokrywie przedniej.
7.
Usu
ń
panel wype
ł
niaj
ą
cy EMI i wyjmij nap
ę
d optyczny z obudowy.
8.
Obró
ć
panel wype
ł
niaj
ą
cy EMI i nap
ę
d optyczny o 90 stopni, jak pokazano na ilustracji, a
nast
ę
pnie zainstaluj je ponownie (patrz
Instalacja dysku optycznego (konfiguracja desktop)
na stronie
55
.
Rysunek 3-7
Ponowna instalacja nap
ę
du optycznego
9.
Po zako
ń
czeniu za
ł
ó
ż
pokryw
ę
przedni
ą
i boczny panel dost
ę
pu.
Dodawanie monitorów
W niniejszej cz
ęś
ci opisano pod
łą
czanie monitorów do stacji roboczej.
Korzystanie ze zintegrowanej karty graficznej
W zale
ż
no
ś
ci od konfiguracji komputera, niektóre stacje robocze typu HP Z210 CMT i SFF obs
ł
uguj
ą
karty graficzne Intel® HD Graphics (zintegrowane na p
ł
ycie), umo
ż
liwiaj
ą
ce prac
ę
na dwóch
PLWW
Dodawanie monitorów
19
Sample