HP Z210 user manual download (Page 24 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 70
UWAGA:
Górna granica zakresu temperatury otoczenia (35°C) dotyczy wysoko
ś
ci do 1524 m
n.p.m. Powy
ż
ej wysoko
ś
ci 1524 m nale
ż
y odj
ąć
1°C na ka
ż
de 304,8 m. St
ą
d na wysoko
ś
ci
3048 m górna granica dopuszczalnej temperatury wyniesie 30°C.
W przypadku instalacji w szafie sprawd
ź
szaf
ę
pod k
ą
tem odpowiedniej wentylacji i sprawd
ź
,
czy temperatura otoczenia w szafie nie przekracza dopuszczalnego zakresu.
Nie ograniczaj dop
ł
ywu ani wyp
ł
ywu powietrza ze stacji roboczej poprzez zablokowanie
otworów wentylacyjnych lub wlotów powietrza, jak przedstawiono na ilustracji.
Rysunek 3-2
Prawid
ł
owe ustawienie stacji roboczej
Procedury konfiguracyjne
OSTRZE
Ż
ENIE!
Aby zmniejszy
ć
ryzyko pora
ż
enia pr
ą
dem elektrycznym lub uszkodzenia sprz
ę
tu:
— Nie nale
ż
y u
ż
ywa
ć
wtyczki kabla zasilaj
ą
cego pozbawionej uziemienia. Wtyczka z uziemieniem
pe
ł
ni bardzo wa
ż
n
ą
funkcj
ę
zabezpieczaj
ą
c
ą
.
— Przewód zasilaj
ą
cy nale
ż
y pod
łą
czy
ć
do uziemionego gniazda sieci elektrycznej, znajduj
ą
cego si
ę
w
ł
atwo dost
ę
pnym miejscu.
Aby zainstalowa
ć
stacj
ę
robocz
ą
:
1.
Po rozpakowaniu stacji roboczej ustaw j
ą
w miejscu zapewniaj
ą
cym odpowiedni
ą
wentylacj
ę
.
2.
Pod
łą
cz mysz i klawiatur
ę
do stacji roboczej.
Informacje dotycz
ą
ce rozmieszczenia z
łą
czy mo
ż
na znale
źć
w niniejszym dokumencie, w cz
ęś
ci
po
ś
wi
ę
conej z
łą
czom na tylnym panelu.
16
Rozdzia
ł
3
Instalacja stacji roboczej
PLWW
Sample