HP Z210 user manual download (Page 23 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 70
3
Instalacja stacji roboczej
Niniejszy rozdzia
ł
opisuje instalacj
ę
stacji roboczej i zawiera nast
ę
puj
ą
ce tematy:
Tematy
Zapewnienie odpowiedniej wentylacji
na stronie
15
Procedury konfiguracyjne
na stronie
16
Konfiguracja desktop
na stronie
17
Dodawanie monitorów
na stronie
19
U
ł
atwienia dla niepe
ł
nosprawnych
na stronie
25
Zabezpieczenia
na stronie
25
Recykling produktów
na stronie
26
Zapewnienie odpowiedniej wentylacji
Odpowiednia wentylacja systemu jest niezb
ę
dna do prawid
ł
owej pracy stacji roboczej. Aby zapewni
ć
nale
ż
yt
ą
wentylacj
ę
, nale
ż
y przestrzega
ć
nast
ę
puj
ą
cych zalece
ń
:
Postaw stacj
ę
robocz
ą
na solidnej, równej powierzchni.
Umie
ść
stacj
ę
robocz
ą
w miejscu z odpowiedni
ą
wentylacj
ą
. Zostaw odst
ę
p co najmniej 15,24
cm (6 cali) z przodu i z ty
ł
u stacji roboczej, tak jak to przedstawiono na ilustracji.
Posiadana stacja robocza mo
ż
e wygl
ą
da
ć
inaczej ni
ż
na ilustracji.
Rysunek 3-1
Odpowiednia wentylacja stacji roboczej
Sprawd
ź
czy temperatura otoczenia stacji roboczej mie
ś
ci si
ę
w dozwolonym zakresie.
PLWW
Zapewnienie odpowiedniej wentylacji
15
Sample