HP Z210 user manual download (Page 21 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 70
Elementy panelu przedniego stacji roboczej HP Z210 SFF
Na ilustracji przedstawiono przedni panel typowej stacji roboczej HP Z210 SFF. Konfiguracje
nap
ę
dów mog
ą
si
ę
ż
ni
ć
.
Rysunek 2-5
Przedni panel stacji roboczej HP Z210
Tabela 2-5
Podzespo
ł
y na panelu przednim
Element
Symbol
Opis
Element
Symbol
Opis
1
Nap
ę
d optyczny
6
Z
łą
cze mikrofonu lub s
ł
uchawek
(wybierane z poziomu sterownika,
domy
ś
lnie jest to mikrofon)
2
Wska
ź
nik aktywno
ś
ci nap
ę
dów
optycznych
7
Z
łą
cze s
ł
uchawek
3
Przycisk wysuwaj
ą
cy nap
ę
du
optycznego
8
Wska
ź
nik aktywno
ś
ci dysku twardego
4
Przycisk zasilania
9
Dodatkowy czytnik kart lub drugi dysk
twardy
5
Porty USB 2.0 (4)
PLWW
Podzespo
ł
y stacji roboczej HP Z210 SFF
13
Sample