HP Z210 user manual download (Page 18 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 70
Tabela 2-2
Z
łą
cza na przednim panelu stacji roboczej HP Z210 CMT (ci
ą
g dalszy)
Element
Symbol
Opis
Element
Symbol
Opis
2
Przycisk wysuwaj
ą
cy nap
ę
du
optycznego
7
Gniazdo mikrofonu
3
Przycisk zasilania
8
Z
łą
cze 1394a (opcjonalne i
pod
łą
czone, je
ś
li nie zosta
ł
o
skonfigurowane inaczej)
4
Wska
ź
nik aktywno
ś
ci dysku twardego
9
Wska
ź
nik aktywno
ś
ci nap
ę
dów
optycznych
5
Porty USB 2.0 (3)
10
Nap
ę
d optyczny
Podzespo
ł
y tylnego panelu stacji roboczej HP Z210 CMT
Poni
ż
szy rysunek przedstawia tylny panel typowej stacji roboczej HP Z210 CMT.
Rysunek 2-3
Tylny panel stacji roboczej HP Z210 CMT
UWAGA:
Oznaczenia z
łą
cz na tylnym panelu wykorzystuj
ą
ikony i kolory uznane za standardowe.
Tabela 2-3
Podzespo
ł
y na panelu tylnym
Element
Symbol
Opis
Element
Symbol
Opis
1
Wentylator zasilacza
8
Z
łą
cze liniowego wyj
ś
cia audio
(zielone)
2
Z
łą
cze myszy PS/2 (zielone)
9
Gniazdo mikrofonu (ró
ż
owe)
10
Rozdzia
ł
2
Podzespo
ł
y stacji roboczej
PLWW
Sample