HP Z210 user manual download (Page 16 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 70
2
Podzespo
ł
y stacji roboczej
W niniejszym rozdziale opisano podzespo
ł
y stacji roboczej. Omówiono nast
ę
puj
ą
ce tematy:
Tematy
Podzespo
ł
y stacji roboczej HP Z210 CMT
na stronie
8
Podzespo
ł
y stacji roboczej HP Z210 SFF
na stronie
11
Podzespo
ł
y stacji roboczej HP Z210 CMT
Ta cz
ęść
opisuje podzespo
ł
y stacji roboczej HP Z210 Convertible Mini Tower (CMT), w tym z
łą
cza na
przednim i tylnym panelu.
Kompletne i aktualne informacje na temat obs
ł
ugiwanych akcesoriów i podzespo
ł
ów tego komputera
s
ą
dost
ę
pne pod adresem
.
Elementy obudowy stacji roboczej HP Z210 CMT
Na ilustracji przedstawiono podzespo
ł
y obudowy typowej stacji roboczej HP Z210 CMT. Konfiguracje
nap
ę
dów mog
ą
si
ę
ż
ni
ć
.
Rysunek 2-1
Elementy obudowy stacji roboczej HP Z210 CMT
8
Rozdzia
ł
2
Podzespo
ł
y stacji roboczej
PLWW
Sample