HP Z210 user manual download (Page 15 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 70
Diagnostyka produktu
Tabela 1-4
Diagnostyka produktu
Temat
Lokalizacja
Narz
ę
dzia diagnostyczne
Narz
ę
dzie HP Vision Diagnostics jest dost
ę
pne w postaci
obrazu p
ł
yty ISO na dysku twardym komputera (w
katalogu
C:\VisionDiagnostics
). Mo
ż
na je równie
ż
pobra
ć
ze strony internetowej HP. Szczegó
ł
y odno
ś
nie
korzystania z tego narz
ę
dzia znajduj
ą
si
ę
w rozdziale
Konserwacja techniczna i serwis
.
Informacje o kodach d
ź
wi
ę
kowych i
kontrolkach diagnostycznych
Zapoznaj si
ę
z w
ł
a
ś
ciwym rozdzia
ł
em publikacji
<<emphasis style="italic">>Maintenance and Service
Guide (Instrukcja obs
ł
ugi serwisowej i konserwacji) w celu
uzyskania szczegó
ł
owych informacji o sygna
ł
ach
d
ź
wi
ę
kowych i kodach diod LED u
ż
ywanych w przypadku
tej stacji roboczej.
Aktualizacje produktu
Tabela 1-5
Aktualizacje produktu
Temat
Lokalizacja
Aktualizacje BIOSu i
sterowników
Sprawd
ź
pod adresem
go/
workstation_swdrivers
<<url address="http://www.hp.com/
go/workstation_swdrivers">/>, czy dysponujesz
najnowszymi sterownikami do stacji roboczej.
Aby ustali
ć
aktualn
ą
wersj
ę
systemu BIOS dla danego
komputera, prosz
ę
post
ę
powa
ć
zgodnie z poni
ż
sz
ą
procedur
ą
podczas uruchamiania:
1.
Prosz
ę
w
łą
czy
ć
komputer i poczeka
ć
na wy
ś
wietlenie
monitu F10=setup w prawym dolnym rogu ekranu.
2.
Naci
ś
nij klawisz
F10
, aby przej
ść
do narz
ę
dzia
konfiguracji F10.
Narz
ę
dzie konfiguracyjne wy
ś
wietla wersj
ę
systemu
BIOS w cz
ęś
ci
File (Plik) > System Information
(Informacje o systemie)
.
3.
Prosz
ę
zapisa
ć
wersj
ę
systemu BIOS, aby j
ą
porówna
ć
z
tymi, które s
ą
widoczne na stronie internetowej firmy HP.
Systemy operacyjne
Informacje dotycz
ą
ce systemów operacyjnych obs
ł
ugiwanych
przez stacje robocze firmy HP mo
ż
na znale
źć
pod adresem
go/wsos
<<url address="http://
www.hp.com/go/wsos">/>.
Aby dowiedzie
ć
si
ę
wi
ę
cej o systemach operacyjnych
Windows, przejd
ź
do strony
support
.
Aby dowiedzie
ć
si
ę
wi
ę
cej o systemach operacyjnych Linux,
przejd
ź
do strony
linux
.
PLWW
Diagnostyka produktu
7
Sample