HP Z210 user manual download (Page 14 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 70
Tabela 1-3
Dokumentacja produktu (ci
ą
g dalszy)
Temat
Lokalizacja
Dane techniczne i przegl
ą
d funkcji
komputera
Biuletyn produktowy zawiera specyfikacje QuickSpec stacji
roboczych firmy HP. Specyfikacje QuickSpec zawieraj
ą
ogólny przegl
ą
d specyfikacji danego produktu. Mo
ż
na
w nich znale
źć
m.in. informacje o jego konfiguracji, w tym
o systemie operacyjnym, zasilaczu, pami
ę
ci, procesorze
i wielu innych podzespo
ł
ach. Dost
ę
p do specyfikacji
QuickSpec mo
ż
na uzyska
ć
pod adresem
go/productbulletin/
<<url
Porady dla klientów, biuletyny z
zakresu bezpiecze
ń
stwa i
powiadomienia
Aby odnale
źć
porady, biuletyny i zawiadomienia:
1.
Zobacz rozdzia
ł
go/
workstationsupport
<<url address="http://
www.hp.com/go/workstationsupport">/>.
2.
Wybierz odpowiedni produkt.
3.
W obszarze <<emphasis>>Resources (Zasoby) kliknij
opcj
ę
<<emphasis>>See more…<mldr/> (Zobacz
wi
ę
cej).
4.
U
ż
yj paska przewijania, aby wybra
ć
opcj
ę
Customer Advisories
(Porady dla klientów),
Customer Bulletins
(Biuletyny dla klientów)
lub
Customer Notices
(Zawiadomienia dla klientów).
6
Rozdzia
ł
1
Lokalizowanie zasobów HP
PLWW
Sample