HP Z210 user manual download (Page 13 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 70
Tabela 1-2
Wsparcie dla produktu (ci
ą
g dalszy)
Temat
Lokalizacja
Us
ł
ugi wsparcia sprz
ę
towego firmy
HP
Informacje o serwisie sprz
ę
towym s
ą
dost
ę
pne pod
adresem
services/us/en/
always-on/hardware-support-supporting-information.html?
jumpid=reg_R1002_USEN
<<url address="http://
h20219.www2.hp.com/services/us/en/always-on/
hardware-support-supporting-information.html?
jumpid=reg_R1002_USEN">/>.
Informacje o gwarancji
Podstawowe informacje gwarancyjne s
ą
dost
ę
pne pod
adresem
support/warranty-
lookuptool
warranty-lookuptool">/>.
Informacje o istniej
ą
cych pakietach Care Pack s
ą
dost
ę
pne
pod adresem
go/lookuptool
<<url
Aby przed
ł
u
ż
y
ć
standardow
ą
gwarancj
ę
produktu,
odwied
ź
witryn
ę
services/
us/en/warranty/carepack-overview.html?
jumpid=hpr_R1002_USEN
<<url address="http://
h20219.www2.hp.com/services/us/en/warranty/
carepack-overview.html?jumpid=hpr_R1002_USEN">/>.
Us
ł
ugi HP Care Pack zapewniaj
ą
wy
ż
szy poziom us
ł
ug, co
pozwala na wyd
ł
u
ż
enie i wzbogacenie standardowej
gwarancji produktu.
Dokumentacja produktu
Tabela 1-3
Dokumentacja produktu
Temat
Lokalizacja
Dokumentacja u
ż
ytkownika
produktu HP, opracowania
techniczne i dokumentacja
produktów innych firm
Najnowsza dokumentacja w trybie online jest dost
ę
pna
pod adresem
support/
workstation_manuals
<<url address="http://www.hp.com/
support/workstation_manuals">/>. Mo
ż
na tam znale
źć
tak
ż
e aktualizacje niniejszej Instrukcji obs
ł
ugi i publikacji
<<emphasis style="italic">>Maintenance and Service
Guide (Instrukcja obs
ł
ugi serwisowej i konserwacji).
Powiadomienia o produktach
Subscriber's Choice to program firmy HP, który pozwala
zarejestrowa
ć
si
ę
w celu otrzymywania powiadomie
ń
o
sterownikach i oprogramowaniu, powiadomie
ń
o
zmianach (PCN), biuletynu firmy HP, porad dla klientów i
wielu innych informacji. Zarejestruj si
ę
pod adresem
www.hp.com/
united-states/subscribe/gateway/?
jumpid=go/subscribe-gate1
<<url address="www.hp.com/
united-states/subscribe/gateway/?jumpid=go/subscribe-
gate1">/>.
Porady dla klientów oraz powiadomienia o zmianie
produktu s
ą
równie
ż
dost
ę
pne pod adresem
go/bizsupport/
.
PLWW
Dokumentacja produktu
5
Sample