HP Z210 user manual download (Page 12 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 70
Tabela 1-2
Wsparcie dla produktu (ci
ą
g dalszy)
Temat
Lokalizacja
Wsparcie techniczne
Przed telefonem do wsparcia technicznego zapoznaj si
ę
z publikacj
ą
<<emphasis style="italic">>Maintenance and
Service Guide (Instrukcja obs
ł
ugi serwisowej i konserwacji)
dla posiadanego modelu stacji roboczej, gdzie podano,
jakie informacje nale
ż
y wcze
ś
niej zgromadzi
ć
.
W celu uzyskania listy wszystkich numerów telefonicznych
wsparcia technicznego na ca
ł
ym
ś
wiecie, odwied
ź
witryn
ę
wybierz swój kraj/region i kliknij
łą
cze
<<ui.element>>Contact HP (Kontakt z HP) w lewym
górnym rogu.
support/
Program HP Support Assistant
Program HP Support Assistant pomaga w utrzymaniu
wydajno
ś
ci komputera, pozwala rozwi
ą
zywa
ć
problemy
za pomoc
ą
zautomatyzowanych aktualizacji, poprawek,
wbudowanej diagnostyki oraz pomocy krok po kroku.
Aby uruchomi
ć
program HP Support Assistant, dwukrotnie
kliknij jego ikon
ę
, znajduj
ą
c
ą
si
ę
na pulpicie.
UWAGA:
Program HP Support Assistant jest instalowany
na wszystkich komputerach HP z systemem operacyjnym
Microsoft Windows 7. Program HP Support Assistant nie
jest dost
ę
pny dla komputerów korzystaj
ą
cych z systemu
Linux.
Centrum wsparcia biznesowego
(BSC)
Oprogramowanie i sterowniki, informacje na temat
gwarancji, dokumenty dotycz
ą
ce konkretnych zagadnie
ń
,
instrukcje obs
ł
ugi i podr
ę
czniki obs
ł
ugi serwisowej s
ą
dost
ę
pne pod adresem
go/
bizsupport
<<url address="http://www.hp.com/go/
bizsupport">/>.
Centrum zasobów IT (ITRC)
Baza wiedzy z funkcj
ą
wyszukiwania dla specjalistów
z bran
ż
y IT jest dost
ę
pna pod adresem
<<url address="http://
www.itrc.hp.com/">/>.
Us
ł
ugi biznesowe i informatyczne
firmy HP
Informacje biznesowe i informatyczne s
ą
dost
ę
pne pod
adresem
hps/
<<url address="http://
www.hp.com/hps/">/>.
4
Rozdzia
ł
1
Lokalizowanie zasobów HP
PLWW
Sample