HP Z210 user manual download (Page 11 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 70
Tabela 1-1
Informacje o produkcie (ci
ą
g dalszy)
Temat
Lokalizacja
Etykiety z numerem seryjnym i
certyfikatem autentyczno
ś
ci COA (w
wybranych konfiguracjach)
Etykiety z numerem seryjnym znajduj
ą
si
ę
na górnej
ś
ciance obudowy albo w tylnej cz
ęś
ci
ś
cianki bocznej, w
zale
ż
no
ś
ci od modelu stacji roboczej. Etykieta COA jest
zazwyczaj umieszczana na
ś
ciance górnej lub bocznej, w
pobli
ż
u etykiety z numerem seryjnym. W niektórych
modelach stacji roboczych mo
ż
na j
ą
znale
źć
na spodzie
obudowy.
Linux
Informacje dotycz
ą
ce korzystania z systemu Linux na
stacjach roboczych firmy HP s
ą
dost
ę
pne pod adresem
linux/
<<url address="http://
www.hp.com/linux/">/>.
Wsparcie dla produktu
Tabela 1-2
Wsparcie dla produktu
Temat
Lokalizacja
Dodatkowe informacje
Informacje i narz
ę
dzia wsparcia technicznego s
ą
dost
ę
pne
w trybie online pod adresem
go/
workstationsupport
<<url address="http://www.hp.com/
go/workstationsupport">/>.
Zasoby w zakresie wsparcia obejmuj
ą
internetowe
narz
ę
dzia rozwi
ą
zywania problemów, bazy wiedzy
technicznej, pliki sterowników i poprawek do pobrania,
spo
ł
eczno
ś
ci online oraz us
ł
ugi powiadamiania z
wyprzedzeniem.
Dost
ę
pne s
ą
nast
ę
puj
ą
ce narz
ę
dzia komunikacyjne i
diagnostyczne:
Instant Chat
Instant Support
Diagnose Problem
Zajrzyj do publikacji <<emphasis
style="italic">>Maintenance and Service Guide (Instrukcja
obs
ł
ugi serwisowej i konserwacji) dla posiadanego modelu
stacji roboczej w celu uzyskania dalszych informacji na
temat uzyskiwania wsparcia.
PLWW
Wsparcie dla produktu
3
Sample