HP Z210 user manual download (Page 10 of 70)

Languages: Polish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 70
Informacje o produkcie
Tabela 1-1
Informacje o produkcie
Temat
Lokalizacja
Zestawienia danych produktu
Odwied
ź
witryn
ę
www.hp.com/go/quickspecs.
Narz
ę
dzia HP Cool Tools
Wi
ę
kszo
ść
stacji roboczych marki HP pracuj
ą
cych pod
kontrol
ą
systemu operacyjnego Windows firmy Microsoft
jest dostarczana z wersjami instalacyjnymi programów
dodatkowych, które nie s
ą
instalowane domy
ś
lnie podczas
pierwszego uruchomienia. Na dysku twardym znajduje si
ę
równie
ż
wiele wersji instalacyjnych przydatnych narz
ę
dzi,
za pomoc
ą
których mo
ż
na zoptymalizowa
ć
wydajno
ść
komputera. Aby uzyska
ć
dost
ę
p do tych aplikacji lub
dowiedzie
ć
si
ę
o nich wi
ę
cej, nale
ż
y u
ż
y
ć
jednej z
nast
ę
puj
ą
cych metod:
Kliknij ikon
ę
HP Cool Tools
(Narz
ę
dzia HP Cool
Tools) na pulpicie.
Otwórz folder
HP Cool Tools
, wybieraj
ą
c kolejno
Start
>
Wszystkie programy
>
HP Cool
Tools
.
Aby dowiedzie
ć
si
ę
wi
ę
cej na temat tych aplikacji, kliknij
opcj
ę
<<emphasis>>HP Cool Tools—<mdash/>Learn
More (HP Cool Tools —<mdash/> dowiedz si
ę
wi
ę
cej).
Aby zainstalowa
ć
lub uruchomi
ć
aplikacj
ę
, kliknij
odpowiedni
ą
ikon
ę
aplikacji.
Informacje wymagane przepisami
Informacje o klasie produktów znajduj
ą
si
ę
w podr
ę
czniku
<<emphasis style="italic">>Informacje uregulowaniach
prawnych i przepisy bezpiecze
ń
stwa. Mo
ż
na równie
ż
zapozna
ć
si
ę
z etykiet
ą
umieszczon
ą
na obudowie stacji
roboczej.
Modu
ł
y
Kompletne i aktualne informacje na temat obs
ł
ugiwanych
akcesoriów i podzespo
ł
ów s
ą
dost
ę
pne pod adresem
go/workstations
<<url
P
ł
yta g
ł
ówna
Na wewn
ę
trznej stronie bocznego panelu dost
ę
pu do
obudowy znajduje si
ę
schemat p
ł
yty g
ł
ównej. Dodatkowe
informacje o tej p
ł
ycie mo
ż
na równie
ż
znale
źć
w
publikacji
Maintenance and Service Guide
(Instrukcja
obs
ł
ugi serwisowej i konserwacji) dost
ę
pnej pod adresem
support/workstation_manuals/
.
2
Rozdzia
ł
1
Lokalizowanie zasobów HP
PLWW
Sample