HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 57 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 59
Kazalo
A
Antene WLAN-a, identifikacija
4
ažuriranja softvera, instalacija
34
ažuriranja sustava Windows,
instalacija
34
B
Beats Audio
16
Beats Audio kontrolna plo
č
a
16
beži
č
na mreža (WLAN)
funkcionalan raspon
13
javna WLAN veza
13
korištenje
12
poslovna WLAN veza
13
potrebna oprema
12
sigurnost
12
spajanje
13
beži
č
ni usmjeriva
č
12
briga za vaše ra
č
unalo
32
Č
č
ć
enje, podloga, miš i
tipkovnica
33
Č
ć
enje diska
32
č
ć
enje vašeg ra
č
unala
32
D
digitalna kartica za pohranu,
umetanju
30
dijelovi
desna strana
6
donji
10
lijeva strana
7
sprijeda
4
stražnji
8
dijeljenje medija
17
dodir desnog ruba
21
dodir gornjeg ruba
21
dodiri
desni rub
21
gornji rub
21
lijevi rub
21
dodirivanje dodirne geste
podloge
18
dodir lijevog ruba
21
dodirna gesta podloge klikom
pomo
ć
u 2 prsta
19
dodirna gesta podloge pomo
ć
u
pincetnog pokreta
20
dodirna gesta podloge pomo
ć
u
pomicanja
19
dodirna gesta podloge pomo
ć
u
proširivanja
20
dodirna gesta podloge pomo
ć
u
zumiranja
20
dodirne geste podloge
dodirivanje
18
klik pomo
ć
u 2 prsta
19
korištenje
18
pincetni pokret
20
pomicanje
19
proširivanje
20
zumiranje
20
dopušteni napon
49
E
elektrostati
č
ki izboj
50
G
glasno
ć
a, podešavanje
15
gumbi
5
gumb za napajanje, identifikacija
5
H
HDMI, konfiguriranje audia
17
HDMI-in priklju
č
ak
identifikacija
9
spajanje
16
Hibernacija
izlazak
26
pokretanje
26
HP-ova particija za oporavak
40
va
đ
enje
41
HP-ov medij za oporavak
oporavak
41
stvaranje
37
HP-ov upravitelj za oporavak
40
ispravljanje problema kod
pokretanja sustava
41
pokretanje
40
I
informacije o propisima
naljepnica s propisima
10
naljepnice sa certifikatom o
beži
č
nom povezivanju
10
instalacija, kriti
č
na ažuriranja
34
integrirano svjetlo web kamere,
identifikacija
5
isklju
č
enje
27
isklju
č
ivanje ra
č
unala
27
ISP
11
izbrisane datoteke, povrat
38
izrada sigurnosne kopije, osobne
datoteke
36
izrada sigurnosnih kopija
36
J
javna WLAN veza
13
K
kabeli, USB
29
koncentratori
29
konfuguriranje audia za HDMI
17
L
LAN, spajanje
13
lozinke
administrator
33
korisnik
33
pokretanje
33
postavka
33
Setup Utility (BIOS)
35
M
medij za oporavak
izrada pomo
ć
u HP-ovog
upravitelja za oporavak
37
stvaranje
37
minimizirana slika
stvaranje
40
Kazalo
51
Sample