HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 56 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 59
12
Elektrostati
č
ko pražnjenje
Elektrostati
č
ko pražnjenje je otpuštanje stati
č
kog elektriciteta kada se dva predmeta dotaknu – na
primjer, šok koji osjetite kada hodate po tepihu i dodirnete metalnu kvaku.
Izboj stati
č
kog elektriciteta iz prstiju ili drugih elektrostati
č
kih vodi
č
a može oštetiti elektroni
č
ke
komponente. Da biste sprije
č
ili pojavu ošte
ć
enja na ra
č
unalu, ošte
ć
ivanje pogona ili gubitak
podataka, slijedite ove mjere opreza:
Ako vas upute za uklanjanje ili instalaciju usmjere na iskop
č
avanje ra
č
unala, pobrinite se da ste
ispravno uzemljeni prije nego što iskop
č
ate ra
č
unalo ili skinete poklopac.
Komponente
č
uvajte u njihovim spremnicima koji su zašti
ć
eni od elektrostati
č
kog izboja dok ih
ne budete bili spremni ugraditi.
Izbjegavajte dodirivanje kontakata, vodi
č
a i sklopova. Rukujte elektroni
č
kim komponentama što
je manje mogu
ć
e.
Koristite nemagnetske alate.
Prije rukovanja dijelom ispraznite stati
č
ki elektricitet dodirivanjem neobojane metalne površine
dijela.
Ako uklonite komponentu, stavite je u spremnik koji je zašti
ć
en od elektrostati
č
kog izboja.
Ako su vam potrebne dodatne informacije o stati
č
kom elektricitetu ili pomo
ć
pri uklanjanju ili instalaciji
komponenti, obratite se podršci.
50
Poglavlje 12
Elektrostati
č
ko pražnjenje
Sample