HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 53 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 59
4.
Pritisnite i držite gumb Poveži
(3)
za 5 do 10 sekundi dok LED svjetlo na prijemniku svijetli ili
prestane bljeskati.
5.
Pritisnite i držite gumb Poveži
(4)
za 5 do 10 sekundi dok LED svjetlo na prijemniku svijetli ili
prestane bljeskati.
Problemi sa zvukom
Ne proizvodi se zvuk
Pobrinite se da ste povezali zvu
č
nike s napajanjem i da su uklju
č
eni.
Podesite glasno
ć
u na zvu
č
nicima ili putem operativnog sustava ra
č
unala.
Isklju
č
ite ra
č
unalo, a zatim otkop
č
ajte i ponovno povežite zvu
č
nike. Pobrinite se da su zvu
č
nici
ispravno povezani.
Iskop
č
ajte slušalice ako su povezane na ra
č
unalo (ili sustav zvu
č
nika).
Ako je ra
č
unalo u stanju mirovanja, iza
đ
ite iz stanja mirovanja tako da kratko pritisnete na gumb
za napajanje.
Provjerite audio funkcije.
Problemi sa zvukom
47
Sample