HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 49 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 59
Ako unos sigurnosnog koda nije problem, možda imate ošte
ć
enu WLAN vezu. Puno puta Windows
može automatski popraviti ošte
ć
enu WLAN vezu.
Ako na podru
č
ju obavijesti postoji ikona statusa mreže, na krajnjoj desnoj strani programske
trake, desnim klikom kliknite na ikonu, a zatim kliknite opciju
Problemi kod rješavanja
problema
.
Windows resetira vaš mrežni ure
đ
aj i pokušava se ponovno povezati na jednu od željenih
mreža.
Ako na podru
č
ju obavijesti nema ikone statusa mreže, slijedite ove korake:
1.
Na zaslonu Start utipkajte
u
, a zatim odaberite
Upravlja
č
ka plo
č
a
.
2.
Odaberite
Mreža i Internet
i zatim odaberite
Centar za mreže i zajedni
č
ko korištenje
.
3.
Odaberite
Problemi kod rješavanja problema
, a zatim odaberite mrežu koju želite
popraviti.
Sigurnosni kodovi trenutne mreže nisu dostupni
Ako vas traži sigurnosni kod (ili mrežni klju
č
) ili naziv (SSID) kod povezivanja na WLAN, mreža je
zašti
ć
ena. SSID i sigurnosni kod su alfanumeri
č
ki kodovi koje unosite u svoje ra
č
unalo kako bsite
identificirali svoje ra
č
unalo za mrežu. Kako biste se povezali na zašti
ć
enu mrežu, morate imati
trenutne kodove.
Za mrežu povezanu na vaš osobni beži
č
ni usmjeriva
č
pogledajte korisni
č
ki priru
č
nik usmjeriva
č
a
radi uputa o postavljanju istih kodova na usmjeriva
č
u i WLAN ure
đ
aju.
Za privatnu mrežu, poput mreže u uredu ili u javnom internetskom kafi
ć
u, kontaktirajte
administratora mreže kako biste dobili kodove, a zatim unesite kodove kada vas to traži.
Neke mreže redovito mijenjaju SSID ili mrežne klju
č
eve korištene na njihovim usmjeriva
č
ima ili
pristupnim to
č
kama kako bi poboljšali sigurnost. Sukladno tome morate promijeniti odgovaraju
ć
i
kod na svom ra
č
unalu.
Ako dobijete novi beži
č
ni mrežni klju
č
i SSID za mrežu, i ako ste se prethodno povezali na tu mrežu,
slijedite korake ispod kako biste se ponovno povezali na mrežu:
1.
Na radnoj površini sustava Windows kliknite ikonu statusa mreže na podru
č
ju obavijesti, na
krajnjoj desnoj strani programske trake.
Prikazan je popis s dostupnim WLAN vezama. Ako ste na javnoj pristupnoj to
č
ki gdje je aktivno
nekoliko WLAN-ova, nekoliko
ć
e ih biti prikazano.
2.
Desnim klikom kliknite na mrežu, a zatim kliknite
Zna
č
ajke
.
NAPOMENA:
Ako željena mreža nije na popisu, provjerite s administratorom mreže kako biste
bili sigurni da usmjeriva
č
ili pristupna to
č
ka rade.
3.
Kliknite karticu
Sigurnost
i u kvadrati
ć
Mrežni sigurnosni klju
č
unesite ispravne podatke za
beži
č
no šifriranje.
4.
Kliknite
U redu
kako biste spremili te postavke.
Nije mogu
ć
e povezivanje na beži
č
ni usmjeriva
č
Ako se pokušavate povezati na beži
č
ni usmjeriva
č
i ne uspijevate, resetirajte beži
č
ni usmjeriva
č
tako
da iskop
č
ate napajanje iz usmjeriva
č
a na 10 do 15 sekundi.
Ako se ra
č
unalo još uvijek ne može povezati na WLAN, ponovno pokrenite beži
č
ni usmjeriva
č
. Za
detalje pogledajte upute proizvo
đ
a
č
a usmjeriva
č
a.
Problemi s beži
č
nim povezivanjem
43
Sample