HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 48 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 59
10
Rješavanje problema
Problemi s beži
č
nim povezivanjem
Neki mogu
ć
i uzroci za probleme s beži
č
nom vezom uklju
č
uju sljede
ć
e:
Beži
č
ni ure
đ
aj nije uklju
č
en.
Beži
č
ni ure
đ
aj nije ispravno instaliran ili je onemogu
ć
en.
Beži
č
ni ure
đ
aj primijetio je smetnju od ostalih ure
đ
aja.
Beži
č
ni ure
đ
aj ili hardver usmjeriva
č
a imaju kvar.
Nije mogu
ć
e spajanje na WLAN
Ako imate problem kod povezivanja na WLAN, provjerite da li je integriran WLAN ure
đ
aj uklju
č
en i da
li je ispravno instaliran na vašem ra
č
unalu.
1.
Pobrinite se da beži
č
ni ure
đ
aj bude uklju
č
en.
2.
Zatim ponovno pokušajte povezivanje na WLAN.
Ako još uvijek ne možete povezati, slijedite korake ispod.
1.
Na zaslonu Start utipkajte
u
, a zatim odaberite
Upravlja
č
ka plo
č
a
.
2.
Odaberite
Sustav i sigurnost
, a zatim u podru
č
ju
Sustav
kliknite
Upravitelj ure
đ
aja
.
3.
Kliknite na strelicu pokraj opcije
Mrežni prilagodnici
kako biste proširili popis i prikazali sve
prilagodnike.
4.
Identificirajte WLAN ure
đ
aj na popisu mrežnih prilagodnika. Zapis za WLAN ure
đ
aj može
uklju
č
ivati izraz
beži
č
ni
,
beži
č
ni LAN
,
WLAN
ili
802,11
.
Ako nema popisanih WLAN ure
đ
aja, vaše ra
č
unalo nema integriran WLAN ure
đ
aj ili upravlja
č
ki
program za WLAN ure
đ
aj nije ispravno instaliran.
Za više informacija o rješavanju problema s WLAN-om pogledajte veze web stranica koji su
omogu
ć
eni u odjeljku Pomo
ć
i podrška.
Nije mogu
ć
e povezivanje na željenu mrežu
Možda se ne
ć
ete mo
ć
i povezati na željenu mrežu, jer je to WLAN s aktiviranom zaštitom. Kako biste
se povezali na WLAN ove vrste, morate imati sigurnosni kod. Za dodatne informacije pogledajte
sljede
ć
i odjeljak.
42
Poglavlje 10
Rješavanje problema
Sample