HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 36 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 59
Va
đ
enje USB ure
đ
aja
OPREZ:
Kako biste smanjili rizik od ošte
ć
enja USB priklju
č
nice, ne vucite kabel kako biste izvadili
USB ure
đ
aj.
OPREZ:
Kako biste smanjili rizik od gubitka informacija ili od sustava koji ne reagira, za sigurno
va
đ
enje USB ure
đ
aja koristite sljede
ć
i postupak.
1.
Spremite svoje informacije i zatvorite sve programe povezane s ure
đ
ajem.
2.
Na radnoj površini sustava Windows kliknite ikonu harvera na podru
č
ju obavijesti, na krajnjoj
desnoj strani programske trake. Prikazuje se poruka
Sigurno uklanjanje hardvera i medija za
izbacivanje
.
3.
Slijedite upute na zaslonu.
Umetanje i uklanjanje digitalne kartice za pohranu
Da biste umetnuli digitalnu karticu za pohranu:
OPREZ:
Kako biste smanjili rizik od ošte
ć
enja priklju
č
nica digitalne kartice, za umetanje digitalne
kartice za pohranu upotrijebite minimalnu silu.
1.
Držite karticu sa stranom naljepnice prema gore, dok su priklju
č
nice okrenute prema ra
č
unalu.
2.
Umetnite karticu u utor za digitalne medije, a zatim pritisnite na karticu dok do kraja ne sjedne na
mjesto.
Zvuk ozna
č
ava da je ure
đ
aj detektiran.
Da biste uklonili karticu za digitalnu pohranu:
1.
Spremite svoje informacije i zatvorite sve programe povezane s karticom.
2.
Na radnoj površini sustava Windows kliknite ikonu za uklanjanje hardvera na podru
č
ju obavijesti,
na krajnjoj desnoj strani programske trake. Zatim slijedite upute na zaslonu.
30
Poglavlje 7
Upravljanje i dijeljenje informacija
Sample