HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 33 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 59
3.
Odaberi opciju
Promijeni Postavke koje su trenutno nedostupne
.
4.
Na podru
č
ju opcije
Kada pritisnem gumb za napajanje
odaberite
Hibernacija
.
5.
Kliknite opciju
Spremi promjene
.
Kako biste izašli iz hibernacije, kratko pritisnite gumb za napajanje.
Svjetla napajanja uklju
č
e se i vaš rad se vra
ć
a na zaslon tamo gdje ste prestali raditi. Ako za bu
đ
enje
imate postavljeno traženje lozinke, morate unijeti lozinku sustava Windows prije nego što se vaš rad
može vratiti na zaslon.
Postavljanje zaštite s lozinkom kod bu
đ
enja
Kako biste postavili ra
č
unalo da vas pita za lozinku kod izlaza iz stanja mirovanja ili hibernacije,
slijedite ove korake:
1.
Na zaslonu Start utipkajte
napajanje
, odaberite
Postavke
, a zatim odaberite
Opcije
napajanja
.
2.
Na lijevoj strani odaberite opciju
Zatraži lozinku kod bu
đ
enja
.
3.
Odaberi opciju
Promijeni Postavke koje su trenutno nedostupne
.
4.
Odaberi opciju
Zatraži lozinku (preporu
č
eno)
.
NAPOMENA:
Ako morate izraditi lozinku za korisni
č
ki ra
č
un ili promijeniti trenutnu lozinku za
korisni
č
ki ra
č
un, kliknite opciju
Izradi ili promijeni lozinku korisni
č
kog ra
č
una
, a zatim slijedite
upute na zaslonu. Ako ne morate izraditi niti promijeniti lozinku korisni
č
kog ra
č
una, idite na korak
5.
5.
Kliknite opciju
Spremi promjene
.
Isklju
č
ivanje ra
č
unala
OPREZ:
Kada se ra
č
unalo isklju
č
i, nespremljene informacije su izgubljene.
Naredba za isklju
č
ivanje zatvara sve otvorene programe, uklju
č
uju
ć
i operativni sustav, a zatim
isklju
č
uje ra
č
unalo.
Isklju
č
ite ra
č
unalo pod bilo kojim od sljede
ć
ih uvjeta:
Kada morate pristupiti dijelovima unutar ra
č
unala
Kada povezujete vanjski hardverski ure
đ
aj na priklju
č
ak koji nije USB ili video priklju
č
ak
Kada se ra
č
unalo ne
ć
e koristiti i iskop
č
at
ć
e se iz vanjskog napajanja na duže vrijeme
Iako ra
č
unalo možete isklju
č
iti pomo
ć
u gumba za napajanje, preporu
č
eni postupak je upotrijebiti
naredbu za isklju
č
ivanje na sljede
ć
i na
č
in:
NAPOMENA:
Ako je ra
č
unalo u stanju mirovanja ili hibernacije, prvije nego što je mogu
ć
e
isklju
č
ivanje, prvo morate iza
ć
i iz stanja mirovanja ili hibernacije.
1.
Spremite svoj rad i zatvorite sve otvorene programe.
2.
Na zaslonu Start pokažite na krajnji desni gornji ili donji kut zaslona kako biste prikazali ukrasne
oznake, a zatim kliknite
Postavke
.
3.
Kliknite na iknu
Napajanje
, a zatim kliknite
Isklju
č
i
.
Isklju
č
ivanje ra
č
unala
27
Sample