HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 32 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 59
6
Upravljanje napajanjem
Pokretanje stanja mirovanja i hibernacije
Windows ima dva stanja koja štede energiju, stanje mirovanja i hibernacije.
Mirovanje - Stanje mirovanja automatski se pokre
ć
e nakon razdoblja neaktivnosti. Vaš rad
sprema se u memoriju te vam omogu
ć
uje nastavak rada vrlo brzo. Stanje mirovanja možete
pokrenuti i ru
č
no. Više informacija potražite pod
Pokretanje i izlazak iz stanja mirovanja
na stranici
26
.
Hibernacija - Stanje hibernacije automatski se pokre
ć
e ako je ra
č
unalo u stanju mirovanja duže
vrijeme. Hibernacija stavlja otvorene dokumente i programe na vaš tvrdi disk, a zatim isklju
č
uje
vaše ra
č
unalo.
NAPOMENA:
Ako stanje hibernacije želite pokrenuti ru
č
no, omogu
ć
ite tu opciju u Upravlja
č
koj
plo
č
i. Više informacija potražite pod
Omogu
ć
avanje i izlazak iz korisni
č
ki pokrenute hibernacije
na stranici
26
.
OPREZ:
Kako biste smanjili rizik od mogu
ć
e degradacije audia i videa, gubitka reprodukcije audio ili
video sadržaja, gubitka informacija, ne pokre
ć
ite stanje mirovanja dok
č
itate s ili pišete na disk ili
vanjsku medijsku karticu.
NAPOMENA:
Dok je ra
č
unalo u stanju mirovanja ili hibernacije, ne možete se povezati na mrežu
niti izvesti funkcije ra
č
unala.
Pokretanje i izlazak iz stanja mirovanja
Kako biste pokrenuli stanje mirovanja, na zaslonu Start pokažite na krajnje desni gornji ili donji
kut zaslona kako biste prikazali ukrasne oznake. Kliknite
Postavke
, kliknite ikonu
Napajanje
, a
zatim odaberite
Mirovanje
.
Kako biste izašli iz stanja mirovanja:
Kratko pritisnite gumb za napajanje.
Pritisnite tipku na tipkovnici.
Dodirnite podlogu.
Kada ra
č
unalo iza
đ
e iz stanja mirovanja, svjetla napajanja uklju
č
e se, a vaš rad vra
ć
a se na zaslon
tamo gdje ste prestali raditi.
NAPOMENA:
Ako za bu
đ
enje imate postavljeno traženje lozinke, morate unijeti lozinku sustava
Windows prije nego što se vaš rad može vratiti na zaslon.
Omogu
ć
avanje i izlazak iz korisni
č
ki pokrenute hibernacije
Možete omogu
ć
iti korisni
č
ki pokrenutu hibernaciju i promijeniti ostale postavke napajanja i isteke
vremena pomo
ć
u opcije Opcije napajanja pod Upravlja
č
kom plo
č
om.
1.
Na zaslonu Start utipkajte
napajanje
, odaberite
Postavke
, a zatim odaberite
Opcije
napajanja
.
2.
Na lijevoj strani odaberite
Odaberi radnju gumba za napajanje
.
26
Poglavlje 6
Upravljanje napajanjem
Sample