HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 30 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 59
Korištenje tipaka za radnju
Tipka za radnju izvršava dodijeljenu funkciju. Ikona na svakoj tipki od
f1
do
f11
prikazuje dodijeljenu
funkciju za tu tipku.
Kako biste koristili funkciju tipke za radnju, pritisnite i držite tipku.
NAPOMENA:
Tipka
f lock
mijenja stanje gornjeg retka tipaka kako bi se koristile kao tipke za
radnju ili funkcijske tipke. Pritisnite
fn
+
f lock
kako biste onemogu
ć
ili zna
č
ajku tipke za radnju i vratili
tipkovnicu na standardnu upotrebu s funkcijskim tipkama. Kako biste aktivirali dodijeljenu funkciju
nakon onemogu
ć
avanja zna
č
ajke tipke za radnju, morate pritisnuti tipku
fn
u kombinaciji s
odgovaraju
ć
om tipkom za radnju. Ponovno pritisnite
fn
+
f lock
kako biste omogu
ć
ili zna
č
ajku tipke za
radnju.
Ikona
Tipka
Opis
f1
Otvara odjeljak Pomo
ć
i podrška koji sadrži vodi
č
e, informacije o operacijskom sustavu Windows i
ra
č
unalu, odgovore na pitanja te ažuriranja za ra
č
unalo.
Odjeljak Pomo
ć
i podrška tako
đ
er omogu
ć
uje automatizirane alate za rješavanje problema i
pristup podršci.
f2
Reproducira prethodni zapis audio CD-a ili prethodni odjeljak DVD-a ili diska Blu-ray (BD).
f3
Pomi
č
e medij unatrag.
f4
Zaustavlja reprodukciju audio CD-a, DVD-a ili BD-a.
f5
Zapo
č
inje, pauzira ili nastavlja reprodukciju audio CD-a, DVD-a ili BD-a.
f6
Pomi
č
e medij prema naprijed.
f7
Reproducira sljede
ć
i zapis audio CD-a ili sljede
ć
i odjeljak DVD-a ili BD-a.
f8
Izbacuje disk iz opcijskog vanjskog opti
č
kog diska.
f9
Isklju
č
uje ili vra
ć
a zvuk zvu
č
nika.
f10
Smanjuje glasno
ć
u zvu
č
nika u koracima tako dugo dok držite tipku.
f11
Pove
ć
ava glasno
ć
u zvu
č
nika u koracima tako dugo dok držite tipku.
24
Poglavlje 5
Navigiranje korištenjem tipkovnice i ure
đ
aja za pokazivanje
Sample