HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 2 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 59
© Copyright 2012 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth je zaštitni znak njegovog vlasnika
i njegova uporaba od strane Hewlett-
Packard Company je zašti
ć
ena licencom.
Microsoft i Windows registrirani su trgova
č
ki
znaci tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u.
Logotip SD je trgova
č
ki znak njegovog
vlasnika.
Podaci koji su ovdje sadržani podliježu
promjenama bez prethodne najave. Jedina
jamstva za HP proizvode i usluge iznesena
su u izri
č
itim jamstvenim izjavama koje
prate takve proizvode i usluge. Ništa što se
ovdje nalazi ne smije se smatrati dodatnim
jamstvom. HP ne snosi odgovornost za
tehni
č
ke ili uredni
č
ke pogreške ili propuste
u ovom tekstu.
Prvo izdanje: Rujan, 2012.
Broj dijela dokumenta: 697701-BC1
Obavijest o proizvodu
U ovom se priru
č
niku opisuju zna
č
ajke koje
su zajedni
č
ke ve
ć
ini modela. Neke
zna
č
ajke možda ne
ć
e biti dostupne na
vašem ra
č
unalu.
Softverski uvjeti
Instalacijom, kopiranjem, preuzimanjem ili
druga
č
ijim korištenjem bilo kojeg prethodno
instaliranog proizvoda softvera na ovom
ra
č
unalu prihva
ć
ate obvezu u skladu s
odredbama Licen
č
nog sporazuma za
krajnjeg korisnika (EULA) tvrtke HP. Ako ne
prihva
ć
ate ove lincen
č
ne odredbe, vaš
jedini pravni lijek je vratiti cijeli nekorišteni
proizvod (hardver i softver) u okviru od 14
dana radi povrata u skladu s politikom
povrata mjesta vaše kupovine.
Za dodatne informacije ili traženje punog
povrata iznosa pla
ć
enog za ra
č
unalo
obratite se lokalnom prodajnom mjestu
(prodava
č
u).
Sample