HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 19 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 59
Šifriranje beži
č
ne mreže koristi sigurnosne postavke kako bi šifriralo i dešifriralo informacije koje
se šalju mrežom. Za više informacija idite na odjeljak Pomo
ć
i podrška. Na zaslonu Start
utipkajte
p
, a zatim odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
Spajanje na WLAN
Kako biste se spojili na WLAN, slijedite ove korake:
1.
Pobrinite se da je WLAN ure
đ
aj na vašem ra
č
unalu uklju
č
en.
2.
Na zaslonu Start pokažite na krajnje desni gornji kut zaslona kako biste prikazali ukrasne
oznake.
3.
Odaberite
Postavke
, a zatim kliknite ikonu statusa mreže.
4.
Odaberite WLAN s popisa.
5.
Kliknite
Poveži
.
Ako WLAN ima aktiviranu zaštitu, pitat
ć
e vas za unos sigurnosnog koda. Utipkajte kod, a zatim
kliknite
U redu
kako biste dovršili vezu.
NAPOMENA:
Ako nema popisanih WLAN-ova, možda ste izvan raspona beži
č
nog
usmjeriva
č
a ili pristupne to
č
ke.
NAPOMENA:
Ako ne vidite WLAN na koji se želite spojiti, na radnoj površini sustava Windows
desnim klikom na mišu kliknite ikonu statusa mreže, a zatim odaberite
Otvori Centar za mreže i
zajedni
č
ko korištenje
. Kliknite
Postavite novu vezu ili mrežu
. Prikazan je popis opcija koji
vam omogu
ć
uje ru
č
nu pretragu i povezivanje na mrežu ili stvaranje nove mrežne veze.
Nakon izra
đ
ene veze postavite pokaziva
č
iznad ikone statusa mreže na podru
č
ju obavijesti, na
krajnjoj desnoj strani alatne trake, kako biste provjerili naziv i status veze.
NAPOMENA:
Funkcionalan raspon (kako daleko putuju beži
č
ni signali) ovisi o implementaciji
WLAN-a, proizvo
đ
a
č
u usmjeriva
č
a i smetnji od ostalih elektroni
č
kih ure
đ
aja ili strukturalnih prepreka
poput zidova i podova.
Spajanje na oži
č
enu mrežu
UPOZORENJE!
Da bi se smanjila opasnost od elektri
č
nog udara, požara ili ošte
ć
enja opreme,
modemski ili telefonski kabel nemojte priklju
č
ivati na uti
č
nicu RJ-45 (mrežnu).
Spajanje na lokalnu mrežu (LAN)
Ako želite povezati ra
č
unalo izravno s usmjeriva
č
em u svom domu (umjesto beži
č
nog rada) ili ako se
želite povezati s postoje
ć
om mrežom u uredu, upotrijebite LAN vezu.
Spajanje na mrežu LAN zahtijeva 8-pinski, RJ-45 (mrežni) kabel.
Da biste priklju
č
ili mrežni kabel, slijedite ove korake:
1.
Mrežni kabel priklju
č
ite u mrežnu uti
č
nicu
(1)
na ra
č
unalu.
Spajanje na oži
č
enu mrežu
13
Sample