HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 18 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 59
Postavljanje WLAN-a
Kako biste postavili WLAN i povezali se na Internet, treba vam sljede
ć
a oprema:
Širokopojasni modem (DSL ili kabel)
(1)
i internetska usluga velike brzine kupljena od davatelja
internetskih usluga
Beži
č
ni usmjeriva
č
(2)
(kupljen posebno)
NAPOMENA:
Neki modemi imaju ugra
đ
eni beži
č
ni usmjeriva
č
. Provjerite sa svojim davateljem
internetskih usluga kako biste utvrdili vrstu vašeg modema.
Beži
č
no ra
č
unalo
(3)
Ilustracija ispod prikazuje primjer beži
č
ne mrežne instalacije koja je povezana na Internet.
Mogu se povezati dodatna beži
č
na i žicom povezana ra
č
unala kako bi se pove
ć
ala veli
č
ina vaše
doma
ć
e mreže.
Za pomo
ć
kod postavljanja WLAN-a pogledajte informacije proizvo
đ
a
č
a vašeg usmjeriva
č
a ili vašeg
ISP-a.
Konfiguracija beži
č
nog usmjeriva
č
a
Za pomo
ć
kod konfiguracije beži
č
nog usmjeriva
č
a pogledajte informacije proizvo
đ
a
č
a vašeg
usmjeriva
č
a ili vašeg ISP-a.
NAPOMENA:
Preporu
č
uje se da prvo povežete svoje novo beži
č
no ra
č
unalo na usmjeriva
č
pomo
ć
u mrežnog kabela koji je priložen usmjeriva
č
u. Kada se ra
č
unalo uspješno poveže na Internet,
odvojite kabel i pristupite Internetu putem svoje beži
č
ne mreže.
Zaštita vaše WLAN mreže
Kod postavljanja WLAN-a ili kod povezivanja na postoje
ć
i WLAN, uvijek omogu
ć
ite sigurnosne
zna
č
ajke kako biste zaštitili svoju mrežu od neovlaštenog pristupa.
Beži
č
ni radijski signali putuju izvan mreže pa drugi WLAN ure
đ
aji mogu uhvatiti nezašti
ć
ene signale.
Poduzmite sljede
ć
e mjere opreza kako biste zaštitili svoj WLAN:
Koristite vatrozid.
Vatrozid provjerava i traži informacije koje su poslane vašoj mreži. Zatim odbacuje bilo kakve
sumnjive stavke. Vatrozidi su dostupni u softveru i hardveru. Neke mreže koriste kombinaciju
obojeg.
Koristite šifriranje beži
č
ne mreže.
12
Poglavlje 3
Povezivanje s mrežom
Sample