HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 17 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 59
3
Povezivanje s mrežom
Možete istraživati svijet i pristupati informacijama na milijunima web stranica pomo
ć
u svog ra
č
unala i
ži
č
ane ili beži
č
ne mreže. Ovo poglavlje pomo
ć
i
ć
e vam povezati se s tim svijetom.
Povezivanje s beži
č
nom mrežom
Beži
č
na tehnologija prenosi informacije putem radijskih valova umjesto žica. Vaše ra
č
unalo može biti
opremljeno s jednim ili više sljede
ć
ih beži
č
nih ure
đ
aja:
Ure
đ
aj za beži
č
nu lokalnu mrežu (WLAN)—Povezuje ra
č
unalo i beži
č
ne lokalne mreže. Kod
WLAN-a mobilni beži
č
ni ure
đ
aj u vašem ra
č
unalu komunicira s beži
č
nim usmjeriva
č
em ili
beži
č
nom pristupnom to
č
kom.
Ure
đ
aj za Bluetooth®—Stvara osobnu mrežu (PAN) kako bi se povezao s ostalim ure
đ
ajima koji
imaju omogu
ć
enu opciju Bluetooth, poput ra
č
unala, telefona, pisa
č
a, naglavnih slušalica s
mikrofonom, zvu
č
nika i kamera. Kod PAN-a svaki ure
đ
aj komunicira izravno s ostalim ure
đ
ajima,
a ure
đ
aji moraju biti relativno blizu jedan drugoga.
Za više informacija o beži
č
noj tehnologiji pogledajte informacije i veze web stranica koji su omogu
ć
eni
u odjeljku Pomo
ć
i podrška. Na zaslonu Start utipkajte
p
, a zatim odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
Korištenje upravlja
č
kih elemenata beži
č
ne veze
Centar za mreže i zajedni
č
ko korištenje omogu
ć
uje vam postavljanje veze ili mreže, povezivanje na
mrežu, upravljanje beži
č
nim mrežama i dijagnosticiranje i popravak problema u vezi mreže.
Kako biste upotrijebili Centar za mreže i zajedni
č
ko korištenje:
1.
Na zaslonu Start utipkajte
u
, a zatim odaberite
Upravlja
č
ka plo
č
a
.
2.
Odaberite
Mreža i Internet
i odaberite
Centar za mreže i zajedni
č
ko korištenje
.
Za više informacija idite na odjeljak Pomo
ć
i podrška. Na zaslonu Start utipkajte
p
, a zatim odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
Korištenje davatelja internetskih usluga
Kada u svom domu postavljate pristup Internetu, morate otvoriti ra
č
un kod davatelja internetskih
usluga (ISP). Kako biste kupili uslugu Interneta i modem, kontaktirajte lokalni ISP. ISP
ć
e vam pomo
ć
i
postaviti modem, instalirati mrežni kabel za povezivanje vašeg beži
č
nog usmjeriva
č
a do modema i
testirati uslugu Interneta.
NAPOMENA:
Vaš ISP
ć
e vam dati korisni
č
ko ime i lozinku za pristup Internetu. Zabilježite te
informacije i spremite ih na sigurno mjesto.
Povezivanje s beži
č
nom mrežom
11
Sample